ALBLASSERDAM – Het gaat financieel niet goed met de Beheerstichting Sport Alblasserdam (BSSA). De stichting, die sinds 2014 verantwoordelijk is voor het beheren en exploiteren van zwembad en sporthal Blokweer in Alblasserdam, had eind 2018 een geschat liquiditeitstekort van ruim 330.000 euro. Wethouder Arjan Kraijo meldt in een informatiebrief aan de gemeenteraad, dat de continuïteit van de BSSA om die reden in direct gevaar is. Om de stichting te helpen, zijn inmiddels twee noodmaatregelen getroffen.

Maatregelen
De eerste maatregel is dat dat de gemeentelijke subsidie van het jaar 2019 in december 2018 alvast is betaald en de tweede maatregel is een versnelde uitbetaling van de vergoeding voor het zwem –en bewegingsonderwijs over het eerste halfjaar van 2019. Als derde noodmaatregel kan de BSSA bij de gemeente een flexibele lening van 100.000 euro aangaan.

Gemeentefacturen niet betaald
Wethouder Arjan Kraijo schrijft in zijn brief: “Omdat de BSSA over voorgaande jaren (2014 t/m 2016) geen reserve heeft kunnen opbouwen, hebben de tekorten over 2017 en 2018 vrijwel één op één een negatief effect op haar liquiditeitspositie. Dit is begin november aanleiding geweest tot een overleg met BSSA, waarbij gesproken is over de zorgelijke liquiditeitspositie, de ontstane exploitatietekorten en de effecten op de toekomstige exploitatie. Op ons verzoek heeft BSSA een inschatting van de liquiditeitspositie gemaakt. Ultimo 2018 werd een liquiditeitstekort verwacht van € 333.000. De liquiditeitsproblematiek is tot op heden door BSSA het hoofd geboden door met name de facturen van de gemeente niet of later te betalen.”

Grondige analyse nodig
Verder meldt Kraijo: “Om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de exploitatietekorten hebben kunnen ontstaan, is het nodig om een grondige analyse te maken van de resultaten 2015 t/m 2018 door zowel BSSA als gemeente. Daarbij worden tevens de uitgangspunten van het door “2521 Gewoon Zwemmen” in 2013 opgestelde richtinggevende bedrijfsplan betrokken. Ook de interne (financiële) beheerstructuur binnen BSSA, het al dan niet voldoen aan de subsidievoorwaarden door BSSA en de rolneming van de gemeente zullen in beeld gebracht worden. Ten slotte dient de analyse ook antwoord te geven op de vraag welke bedrijfsvoering, subsidiebedragen en voorwaarden nodig zijn om een gezonde en toekomstbestendige exploitatie te bewerkstelligen.”

Voorwaarden aan noodmaatregelen
Aan de noodmaatregelen zijn diverse voorwaarden verbonden. Zo moet de BSSA per direct alle achterstallige facturen betalen aan de gemeente Alblasserdam. Verder moet de stichting maandelijks informatie verstrekken aan de gemeente over haar liquiditeitspositie en het exploitatieresultaat. Daarnaast mag men geen nieuwe meerjarige financiële verplichtingen boven een bedrag van 10.000 euro aangaan, tenzij de gemeente hier vooraf toestemming voor geeft. Tot slot moet de BSSA de gemeente betrekken bij de werving en selectie van nieuwe bestuursleden en wordt er een grondige analyse uitgevoerd op de exploitatiejaren 2015 tot en met 2018.

Continuïteit gewaarborgd
Wethouder Kraijo meldt dat met de getroffen maatregelen de BSSA voor de korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen en dat de continuïteit van het sportcentrum Blokweer daarmee is gewaarborgd. Kraijo: “Alle gebruikers van het sportcentrum kunnen op de gebruikelijke wijze van de faciliteiten van het sportcentrum gebruik maken. De voor de langere termijn te maken subsidieafspraken met BSSA zullen eveneens gericht zijn op het waarborgen van genoemde continuïteit.”

Nieuwe afspraken
Tot slot schrijft de wethouder dat, afhankelijk van de diepgravende analyse van de ontstane situatie,  een nieuw afsprakenkader met de BSSA overeengekomen moet worden. “Zowel over de hoogte van de subsidie als de aanvullende maatregelen op het gebied van de bedrijfsvoering/beheer. In het eerste kwartaal van 2019 zullen deze afspraken vastgelegd worden en worden de (eventuele) gevolgen voor de gemeentelijke begroting inzichtelijk gemaakt. De gemeente loopt risico’s als debiteur van openstaande vorderingen en als eigenaar en verhuurder van het pand.”

Planning
De planning is om de analyse uiterlijk op 31 januari 2019 compleet en met BSSA afgestemd te hebben. Besluitvorming hierover binnen het college van B&W vindt uiterlijk op 19 februari 2019 plaats. Direct daarna informeert het college de raad en komt er, indien nodig, een raadsvoorstel.

De raadsinformatiebrief staat voor dinsdag 22 januari 2019 op de agenda van de commissievergadering in Alblasserdam.

Vorig jaar maart ging de BSSA een lening aan bij de gemeente Alblasserdam van 162.000 euro om daarmee 528 zonnepanelen aan te kunnen schaffen voor op het dak van zwembad Blokweer. Woensdagochtend 14 maart 2018 werden de eerste panelen geplaatst door wethouder Arjan Kraijo en BSSA-voorzitter Mart van der Burgh. Omdat de BSSA zelf geen middelen had om de panelen aan te schaffen, besloot de gemeenteraad van Alblasserdam om een bedrag van 162.067 euro (ex btw) uit te lenen. Dat was voor de BSSA aanzienlijk goedkoper dan geld lenen bij een bank. Bij de gemeente kon geleend worden tegen rentepercentage van twee procent over een periode van twintig jaar. Daarmee is de lening bij de gemeente 19.000 euro goedkoper dan bij een bank. Dit voordeel komt ten goede aan de exploitatie van het zwembad. De gemeentelijke steun aan Blokweer is op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordering toegestaan. Het uiteindelijke rendement van de investering is berekend op ruim 93.000 euro over een periode van twintig jaar.