ALBLASSERDAM – Jan Wijninga uit Alblasserdam is een petitie gestart, waarmee hij probeert een referendum te laten organiseren in het Damdorp over de restauratie van het gemeentehuis.  Er zijn plannen om het gemeentehuis, dat in de jaren zestig voor 1,3 miljoen gulden werd gebouwd, voor 9.000.000 euro te restaureren. Eerder bleek al uit een poll op Alblasserdamsnieuws.nl dat zo’n 85 procent van de stemmers dit geen goede investering vindt. Jan Wijninga heeft er echter weinig vertrouwen in dat de meerderheid gemeenteraad zich iets van die uitslag aan zal trekken.

Geen vertrouwen
Wijninga stelt: “De mening van de bevolking wordt totaal genegeerd, terwijl het hier gaat om een enorme investering van ons gemeenschapsgeld. Omdat ik er geen vertrouwen in heb dat het college van burgemeester en wethouders en een meerderheid van de raad de uitslag van de poll op www.Alblasserdamsnieuws.nl zal respecteren, verzoek ik de gemeente Alblasserdam om een referendum te organiseren. Tijdens  zo’n volksraadpleging kan de burger aangeven of de gemeente door moet gaan met haar huidige plan of dat er een nieuw plan ontwikkeld moet worden.”

Bij het Makado
Aanstaande zaterdag gaat de Alblasserdammer, die inmiddels al met handtekeningen gesteund wordt door onder meer de lokale D66, bij het Makado staan om daar zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Wijninga wil de handtekeningen bij de commissievergadering ‘grondgebied’, die op dinsdag 11 december wordt gehouden, overhandigen aan de gemeente. Tijdens deze vergadering spreken de commissieleden over de restauratie van het gemeentehuis.

Scenario’s
Met de renovatie wil de gemeente een ‘Huis van de Samenleving’ maken waarin niet alleen plaats is voor de gemeente, maar ook voor de Bibliotheek AanZet, leerwerkbedrijf SMILE en de politie. Omdat de plannen duurder uitpakken dan aanvankelijk ingeschat heeft de raad het college gevraagd om naast het oorspronkelijke scenario twee alternatieve scenario’s uit te werken. Deze scenario’s zijn: 1. Een nieuwe aanbesteding starten, 2. Een nieuw plan maken, 3. Doorgaan met het huidige plan. Het college heeft de raad voorgesteld om voor scenario 3 te kiezen. Dit betekent dat de raad wordt gevraagd een extra krediet van € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen.

Inspreken
Op dinsdag 18 december neemt de raad definitief een besluit. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Betrokken inwoners kunnen tijdens de commissievergadering van 11 december inspreken en hun visie geven. Inwoners krijgen de gelegenheid om in maximaal twee rondes (termijnen) in te spreken. Iedere spreker krijgt in eerste termijn vijf minuten. In de tweede termijn is er gelegenheid voor nog een korte reactie. Wie wil inspreken, wordt verzocht dit voorafgaand aan de vergadering kenbaar te maken via de raadsgriffie. Mail: griffier@alblasserdam.nl , telefoon: 06 – 231 50 976. De stukken voor de vergadering zijn te vinden via deze link.

Tekenen
De petitie voor een referendum is hier te ondertekenen. https://gemeentehuisalblasserdam.petities.nl/

De gemeente Alblasserdam is om een reactie gevraagd om te zien wat er via de formele weg haalbaar is om een referendum te organiseren in Alblasserdam. De verwachting is dat hier begin volgende week antwoord op komt.

De gemeente Alblasserdam laat in een reactie weten:

Het staat iedereen in Alblasserdam vrij petities in te dienen bij het gemeentebestuur. Voor deze petitie is het van belang dat geen verwachtingen worden gewekt, die niet kunnen worden waargemaakt. Het houden van een lokaal referendum is immers wettelijk alleen toegestaan in die gemeenten waar dat apart geregeld is via een referendumverordening.

Alblasserdam heeft geen referendumverordening. Het besluit over het renoveren van het gemeentehuis is daarnaast al eerder in juni 2017 genomen. Dat is een bindend besluit tot het wordt ingetrokken door een nieuw raadsbesluit. Wat nu voorligt is een voorgesteld besluit om een extra krediet beschikbaar te stellen. De raad kan bij behandeling van dit voorstel besluiten om niet voor renovatie te kiezen vanwege het benodigde extra krediet en besluiten over te gaan op een van de andere scenario’s.

Foto / bewerking: Jan Wijninga.