ALBLASSERDAM – De restauratie van het gemeentehuis in Alblasserdam gaat mogelijk 1,1 miljoen euro meer kosten dan de 7,9 miljoen euro die met de gemeenteraad is afgesproken. Dat blijkt dinsdagavond 15 november 2018 uit een persbericht van de gemeente Alblasserdam.

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om 1,1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. Dit extra geld is volgens het college nodig omdat de bouwkosten zijn gestegen en voor de inpassing van de bibliotheek in het gemeentehuis. De gemeenteraad heeft ook nog de optie om het hele project opnieuw aan te besteden of om het restauratieplan stop te zetten en een nieuw plan te ontwikkelen. Die laatste twee opties hebben niet de voorkeur van het college.

Vorig jaar stelde de gemeenteraad, met uitzondering van de D66, zo’n tien miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van het gemeentehuis, de opknapbeurt van de Havenstraat en het Raadhuisplein. Dit gebeurde op uitdrukkelijke voorwaarde dat het gevraagde uitvoeringskrediet van 7.937.000 euro het maximale bedrag is voor het totale restauratieplan van het gemeentehuis. Arco Strop (CDA) die toen de motie indiende, die door 4 andere partijen werd ondertekend, vertelde: “Maar er zijn ook grenzen aan de financiële ruimte. Daarom maakt het CDA duidelijk aan het college dat 7,9 miljoen echt het maximum is. Maar dat is niet genoeg. Dit is een dossier dat de komende jaren nauwgezet gevolgd moet gaan worden: maken we de ambities waar en blijven we binnen het maximale budget? Het CDA zet deze verbouwing de komende jaren hoog op de agenda. Deze verbouwing moet goed gaan.”

Volgende maand neemt de raad opnieuw een beslissing.

Hieronder volgt het complete persbericht van de gemeente Alblasserdam. Later volgt nog meer informatie en een verslag van de informatieavond.

Persbericht van de gemeente Alblasserdam
Het college heeft de gemeenteraad van Alblasserdam voorgesteld om de plannen voor het Huis van de Samenleving voort te zetten. Bij de aanbestedingsprocedure bleek een forse tegenvaller op de bouwkosten. Daarnaast heeft de bibliotheek zich gecommitteerd aan vestiging in het Huis van de Samenleving. Een zeer gewenste ontwikkeling die echter wel een extra investering van EUR 260.000 vergt. Om de Renovatie van het gemeentehuis te kunnen uitvoeren inclusief deze aanpassingen is een extra krediet nodig van EUR 1,1 miljoen. Als de raad op 18 december instemt met het voorstel van het college kan het Huis van de Samenleving in 2020 worden opgeleverd.

Al sinds 2014 wordt gesproken over de aanpak van het gemeentehuis van Alblasserdam. Het pand is toe aan renovatie omdat het niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Bovendien heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken om bij de renovatie een relatie te leggen met de centrumontwikkeling en een verbinding te maken met het plein, waarmee verlevendiging en huiskamergevoel het uitgangspunt moet zijn. De bedoeling is om er –met partners-een Huis van de Samenleving van te maken.

Proces
Na een brainstorm en ontwikkelproces met de Alblasserdamse gemeenschap kon de gemeenteraad in juni 2017 instemmen met een definitief ontwerp voor de renovatie van het gemeentehuis. Daarbij werd een uitvoeringskrediet van EUR € 7,9 miljoen beschikbaar gesteld. In november 2017 is de gemeente gestart met een Europese Aanbestedingsprocedure, waarvoor meerdere partijen zich hadden ingeschreven en er uiteindelijk slechts 1 partij overbleef. Gedurende de aanbestedingsprocedure (in december 2017) gaf de bibliotheek te kennen dat ze ook wilden verhuizen naar het toekomstige Huis van de samenleving. Nadat bleek dat het mogelijk was om een ruimte in het te renoveren gemeentehuis aan de bibliotheek toe te kennen is dat ingepastin het ontwerp. In januari 2018 was het Definitief Ontwerp verder uitgewerkt in een bestek.Uiteindelijk heeft in mei 2018 één inschrijver een offerte ingediend. Deze is inhoudelijk goed beoordeeld, maar omdat de prijs EUR 2,3 miljoen boven de raming lag was de inschrijving feitelijk ongeldig.

Onderhandelingen leiden tot aanvaardbaar financieel voorstel
Vervolgens heeft de gemeente in de zomer 2018 met de aannemer onderhandeld om tot een aanvaardbaar financieel voorstel te komen. Dat is gelukt, de aangeboden aanneemsom is aanzienlijk teruggebracht. In dit aangepaste plan zijn wel een aantal scherpe keuzes gemaakt om de kosten te beperken. Dat geldt voor zowel de renovatie van het gemeentehuis als ook de aanpak van het Raadhuisplein / Havenstraat. Toen dit–vertrouwelijk-aan de raad werd voorgelegd heeft de raad gevraagd om drie scenario’s uit te werken:

  1. Een nieuwe aanbesteding starten
  2. Het hele plan stop zetten en een nieuw plan ontwikkelen
  3. Doorgaan met het huidige (aangepaste) plan

Deze scenario’s zijn op 15 november aan de gemeenteraad en de inwoners van Alblasserdam gepresenteerd. De (financiële) uitkomst van een hernieuwde inschrijving (scenario 1) is onzeker gelet op de marktsituatie. Een nieuw plan ontwikkelen conform de bestuurlijke uitgangspunten (scenario 2) is duurder dan de renovatie van het gemeentehuis. Bij huur zijn de jaarlijkse netto exploitatielasten van EUR € 675.000 hoger dan bij renovatie: EUR € 575.000). Bij nieuwbouw is de investering van EUR € 10,8 miljoen hoger dan bij renovatie: (EUR € 9,1 miljoen).

Voorstel college
Het college stelt de gemeenteraad voor om door te gaan met het bestaande, maar aangepaste, plan en vraagt een aanvullend krediet van de raad van € 1,1 miljoen om dat plan uit te voeren. Dit bestaat uit hogere bouwkosten EUR € 0,7 miljoen, inpassing bibliotheek EUR € 0,3 miljoen en hogere overige kosten EUR € 0,1 miljoen. Het college stelt de raad ook voor om nader onderzoek te doen naar de bereikbaarheid van het centrum.

Verantwoordelijk wethouder Peter Verheij: “Met de informatieavond willen we inwoners de gelegenheid geven om zich goed te informeren over de verschillende scenario’s en in gesprek te gaan met raads-en collegeleden. We hebben de scenario’s tegen elkaar afgezet en zijn tot het oordeel gekomen dat doorgaan met het aangepaste plan de beste keuze is. Andere scenario’s zijn financieel nadeliger en introduceren extra onzekerheden en risico’s. Met deze keuze kunnen we in 2020 de opening van ons Huis van de Samenleving vieren. Een huis van en voor Alblasserdam.”

De gemeenteraad bespreekt het raadsvoorstel in de commissievergadering van 11 december en de raadsvergadering van 18 december.

 

Ik vind een investering van 9 miljoen euro in de restauratie van het Alblasserdamse gemeentehuis een goede investering.

Laden ... Laden ...