“Er is behoorlijke kortsluiting ontstaan tussen gemeente en bevolking”
ALBLASSERDAM  – Oud-politicus Gert de Groot (76) uit Alblasserdam roept de Alblasserdamse gemeenteraad op om nog eens kritisch te kijken naar de plannen voor de voorgenomen restauratie van het gemeentehuis en de plannen om de bibliotheek te verhuizen. “Van harte wens ik u een grondige herbezinning toe op deze buitengewoon onlogische en dure plannen,” zo schrijft hij. Verder vindt De Groot dat het geen verstandige keuze is om de bibliotheek aan de Ieplaan mee te verhuizen naar het gemeentehuis. “Een gesprek met de directie van de bibliotheek, maakt duidelijk dat het initiatief tot deze verhuizing níet van de bibliotheek is uitgegaan maar van de gemeente,” aldus De Groot in zijn brief aan de gemeenteraad en Alblasserdamsnieuws.nl.

Oorverdovende stilte
Tot slot heeft de Damdorper kritiek op de communicatie over het project. “In een gemeente die zich laat voorstaan op openheid en transparantie en bereidheid tot overleg met de bevolking, zoals ook bij diverse projecten is gebeurd, valt het des te meer op dat er m.b.t. de bibliotheek sprake is van een oorverdovende stilte. Wie je er ook naar vraagt, zelfs van raadsleden krijg je geen duidelijke informatie! Het enige dat opvalt is, dat ieder die er iets van zou behoren te weten, praat alsof men een kilo meel in de mond heeft.” Over de communicatie over de verbouwing van het gemeentehuis schrijft De Groot: “Op elke cursus voor gemeentebestuurders wordt uitleg gegeven omtrent de noodzaak van openheid en transparantie teneinde het vertrouwen bij de bevolking niet te schaden. Wie vindt dat m.b.t. dit onderwerp sprake is van openheid, mag het zeggen!” Deze kritiek komt overeen met de kritiek van de D66 die deze week door D66’er Marko Stout in dit artikel werd geuit.

Grondig tegen het licht houden
De heer De Groot raadt de gemeenteraad aan om de ‘volstrekt overbodige investering in de omvang van minimaal 8,5 miljoen euro’ nog eens grondig tegen het licht te houden.

De brief van De Groot zal binnenkort door de gemeenteraad behandeld worden.

Gert de Groot
Gert de Groot is een oud-politicus van de CHU en later het CDA. Hij was van 1959 tot 1975 werkzaam bij L. Smit & Zn Scheeps- en Werktuigbouw. Vervolgens werkte hij voor de CHU Tweede Kamerleden Kruisinga, Tilanus en Wisselink en uiteindelijk voor de CDA-fractie van de Tweede Kamer. De Groot is ook landelijk secretaris van de CHU geweest. Hij was dan ook, al dan niet indirect, nauw betrokken bij de fusieproces van de KVP, CHU en ARP dat leidde tot de vorming van het CDA. Verder was De Groot in de gemeenteraad van Alblasserdam fractievoorzitter en later was hij daar wethouder. In 1989 werd hij de burgemeester van Hooge en Lage Zwaluwe en in 1995 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Kapelle. In 2002 koos De Groot vanwege gezondheidsredenen ervoor om vervroegd met pensioen te gaan.

De inhoud van de op een typemachine geschreven brief van de heer De Groot is hieronder integraal te lezen.

Geachte leden van de Raad,
Graag vraag ik Uw aandacht voor het volgende: Als geboren en getogen Alblasserdammer, volg ik met belangstelling alle ontwikkelingen die in onze gemeente plaatsvinden. Onder ontwikkelingen versta ik ook voorgenomen besluiten. De afgelopen 20 jaar zijn in onze gemeente veel dingen veranderd, verbeterd, of vernieuwd c.q. nieuw gebouwd. Voorbeelden van verbeteringen zijn o.a. het nieuwe “dorpshuis” Landvast, het sportcentrum Blokweer met zwembad, sporthal CKC, Bibliotheek et cetera. Nu valt het op dat men het voornemen heeft de bibliotheek die aan het Wilgenplein is gevestigd, te verplaatsen naar het gemeentehuis. Dit voornemen roept, zoals bekend mag worden verondersteld, bij velen tal van vragen op.

Niemand klaagt
Allereerst natuurlijk de vraag: wat is er mis met de huidige bibliotheek die naar tevredenheid functioneert, die ruim is en licht, modern en op de enig juiste plek is gebouwd waar een bibliotheek behoort te staan, n.l.in het centrum van de gemeente, waar de bereikbaarheid , zowel voor fietsers en automobilisten en rollator-gebruikers optimaal is. Dit in sterk contrast met het gemeentehuis! Klachten hierover heb ik nooit gehoord en een “verbredende functie” zoals in de folder “We hebben verhuisplannen”  is genoemd, bestaat eigenlijk al op dit moment. Die verbredende functie, waarmee wordt bedoeld dat er ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden, die verbredende functie is er al lang. Het leren van digitale vaardigheden, het houden van lezingen enz. gebeurt al. Ook wordt er gestudeerd door mensen die ergens rustig willen zitten. Zou er noodzaak zijn deze dienst verder uit te breiden, dan is dat, volgens goed ingelichte bronnen, mogelijk zonder het gebouw uit te breiden. Immers op de verdieping zo werd mij verteld, zijn met een andere indeling gemakkelijk enkele kleine studieruimtes te maken. Er is niemand die klaagt over enig gebrek of tekortkomingen! Wat wil men nog meer?

Kapitaalvernietiging
De vraag die hieruit dus logischerwijs voortvloeit is: WAT IS MEN NU EIGENLIJK AAN HET DOEN? Wie je er ook naar vraagt, niemand begrijpt het. De conclusie kan dan bijna niet anders zijn dat men kennelijk voor het gebouw van de bibliotheek een andere bestemming op het oog heeft! Dat zou dan een bestemming moeten zijn voor een of andere organisatie of dienst die in het algemeen belang 6 dagen per week optimaal bereikbaar moet zijn en die veel parkeerruimte nodig heeft en ook noodzakelijkerwijs in het centrum van de gemeente moet liggen. Echter ik kan niet bedenken welke dienst er dan gevestigd zou moeten worden. Het zal toch ook niet worden afgebroken, want dat zou zonde zijn en een grote kapitaalvernietiging betekenen. Ik kom er niet uit. En ik mag toch veronderstellen dat het niet alleen gaat om extra inkomsten ten behoeve van de grote voorgenomen investeringen in het gemeentehuis?

“Verhuizing bibliotheek gaat uit van gemeente”
Het belang van de bibliotheek zou mijn inziens leidend moeten zijn. En dat is ook al iets waar ik zo mijn twijfels over heb. Want een gesprek met de directie van de bibliotheek vorige week, maakte duidelijk dat het initiatief tot deze verhuizing NIET van de bibliotheek is uitgegaan maar van de Gemeente. Toch vreemd dat het zo noodzakelijk is om de bibliotheek een ander functie te geven en dat men dan ZELF niet op dat idee komt. Wat is er dan wel aan de hand? Wie je er ook naar vraagt, zelfs van raadsleden krijg je geen duidelijke informatie! Het enige dat opvalt is, dat ieder die er iets van zou behoren te weten, praat alsof men een kilo meel in de mond heeft.

Openheid en transparantie?
In een gemeente die zich laat voorstaan op openheid en transparantie en bereidheid tot overleg met de bevolking, zoals ook bij diverse projecten is gebeurd, valt het des te meer op dat er m.b.t.  de bibliotheek sprake is van een oorverdovende stilte.

Kortsluiting
Dit is des te merkwaardiger, omdat je zou hebben verwacht dat er na het ingezonden stuk in de Klaroen van 25 juli van mevrouw van Nieuwenhuis- De Oudste, toch wel een lampje zou zijn gaan branden op het gemeentehuis. Er is dus een behoorlijke “kortsluiting” ontstaan tussen de gemeente en de bevolking. Zeker als je bedenkt dat er al groepen mensen met elkaar hebben vergaderd omdat ze het er faliekant mee oneens zijn.

Bevolking wordt genegeerd
Als men de bevolking, die in de toekomst de rekening mag betalen, op een zo duidelijke wijze negeert, dan mag men vrezen dat de oppositie tegen het miljoenen verslindende project van de verbouwing van het gemeentehuis binnenkort een zodanig grote impact zal krijgen dat men achteraf blij is dat dit werk nog niet formeel is aanbesteed!

Gaat meer kosten
Nu we toch spreken over de voorgenomen verbouwing van het gemeentehuis, meer dan de helft van het aantal ambtenaren werkt inmiddels al in Dordrecht. Het deel dat in Alblasserdam blijft werken heeft uiteraard recht op een goede werkplek in overeenstemming met alle eisen van de Arbeidsomstandigheden Wet. Hierover mag geen misverstand ontstaan. De vraag is echter of je voor zo’n geweldig grote investering moet kiezen van minimaal 8,5 miljoen euro dat in de praktijk 10 miljoen wordt, want er is bijna geen nieuw gemeentehuis gebouwd of uitgebreid waar de begroting niet met tenminste 15 % wordt overschreden, meestal is dat zelfs nog aanzienlijk meer.

50 huurwoningen bouwen
Uitgaande van een bedrag van minimaal 8,5 miljoen euro vraag je je onwillekeurig af wat je daarmee nog meer zou kunnen doen. Je kunt daar 50 kwalitatief goede huurwoningen van bouwen met een voor iedereen betaalbare huur. Of is daar soms geen gebrek aan?

Verkoop het gemeentehuis
Je kunt ook zeggen, de ambtenaren die nog zijn overgebleven en een goede werkplek behoeven gaan we huisvesten in een nieuw gemeentehuis dat veel kleiner kan zijn. Staat er al niet heel lang een kantoor leeg in Alblasserdam. Een kantoor van behoorlijke omvang. Een verkoop van het bestaande gemeentehuis zou ook nog een optie kunnen zijn. Daar kunnen prima appartementen voor ouderen in worden gemaakt en de locatie voor senioren is perfect, vlak bij kerk en winkels. Wat de bibliotheek betreft, het gebouw is eigendom van een stichting. Dat levert dus goed geld op als dat wordt verkocht.

Goede bereikbaarheid vereist
Wat de bibliotheek zelf betreft, deze is onderdeel van een veel groter geheel. Nog groter dan alleen de Drechtsteden, zelfs Barendrecht valt er nog onder. Dat betekent vrees ik, dat Alblasserdam moeilijk een eigen beleid kan voeren, maar…. als “de nood” zo hoog is dat men als Regionaal Bibliotheek bestuur niet zelf durft voor te stellen aan de gemeente om te verbreden, dan zal het met de noodzaak van verbreden denk ik wel loslopen.

En het is nog te begrijpen ook dat dit Regionaal Bestuur geen initiatief heeft genomen want als je zo’n mooi gebouw tot je beschikking hebt als aan het Wilgenplein, dan ga je niet zo snel om wat anders vrager.

Een optimaal functioneren van een bibliotheek vereist als eerste een goede bereikbaarheid voor een ieder, ook voor bejaarden en mensen die op een rollator zijn aangewezen. Wat dat betreft is werkelijk sprake van achteruitgang als de verhuizing door zou gaan. We hebben het dan nog niet eens over het grote gebrek aan parkeerplaatsen dat zich gaat voordoen op het moment dat het Raadhuisplein wordt gemoderniseerd.

Parkeren
Bovendien, van de ooit gemaakte afspraak dat ambtenaren zouden parkeren bij Landvast zodat bezoekers van het gemeentehuis hun auto gemakkelijk kunnen parkeren, is nooit iets terechtgekomen. Ik bedoel maar, dat parkeren gaat een probleem worden.

Met de rollator
Ja en dan zal je maar met je rollator naar het gemeentehuis moeten als je een paar boeken wilt ruilen. De stoep is hinderlijk en vermoeiend voor ouderen. Bij het gebouw van de Historische Vereniging ligt een stoep die helemaal totaal ongeschikt is voor mensen met een rollator. Dan rest nog dat je door de winkel van de HEMA moet en daar de roltrap gebruikt. Lekker handig met een rollator!

Beter ten halve gekeerd
Er is een spreekwoord dat luidt: “Bezint eer ge begint”. En een ander luidt: “Beter ten halve gekeerd dan  ten hele gedwaald”. Misschien moet daar toch eens serieus aan gedacht worden! Wat overigens wel per se een plaats moet krijgen in het gemeentehuis is een goede werkplek voor de politie, als we die tenminste nog een klein beetje in de buurt willen houden!

Waarom?
Bovenstaande litanie van opmerkingen en suggesties die een ieder kan horen die zijn oor te luisteren legt, vereist een duidelijk antwoord van het gemeentebestuur omdat er beslist onvoldoende draagvlak voor deze plannen is. Waarom dan toch doorzetten en de volgende generatie bestuurders opzadelen met financiële problemen.(Een begroting die moeilijk sluitend is te krijgen)Het verlengen van afschrijvingstermijnen houdt ook een keer op!

Bovendien lijkt het er op dat de financiering van het project zelfs nu nog niet helemaal rond is. Maar er is wel gepoogd om aan te besteden. Misschien moeten we maar blij zijn dat die aanbesteding nog niet is gelukt!

Overbodige investering
Resumerend er is nu nog tijd om een volstrekt overbodige investering in de omvang van minimaal 8,5 miljoen nog eens grondig tegen het licht ,te houden. En als dat gaat gebeuren gaat het dezelfde kant op als met de dividendbelasting. Op het laatste moment toch nog het goede besluit nemen.

Openheid en communicatie
Op elke cursus voor gemeentebestuurders wordt uitleg gegeven omtrent de noodzaak van openheid en transparantie teneinde het vertrouwen bij de bevolking niet te schaden. Wie vindt dat m.b.t. dit onderwerp sprake is van openheid, mag het zeggen! Waar draait het nu eigenlijk in de lokale democratie om?
Ten eerste: Vertrouwen tussen burger en bestuur.
Ten tweede:  Een goede communicatie.
Ten derde: Zaken aanpakken c.q. iets ondernemen in overleg met de bevolking. Dus inspraak verlenen en betrokkenheid tonen als bestuur bij problemen. Oppassen dat problemen niet eenmalig maar structureel worden opgelost.
Ten vierde: Een goed zogenaamd “Verwachtingen Management” Hierbij ga je als bestuurder bedenken wat je wel en niet met je burgers moet bespreken. En vooral geen verwachtingen wekken als er geen zekerheid is dat het ook waargemaakt kan worden. Een goede communicatie is hierbij onontbeerlijk.
Ten vijfde: Het lef om soms, indien nodig, als bestuur “buiten de lijntjes te kleuren”. Dat vereist besturen met ruggegraat. Er kan namelijk heel veel volgens de gemeentewet.

Neem als gemeenteraad indien nodig, zelf initiatieven. Vraag: welke partij heeft d.m.v. een enquête al uitgezocht hoeveel bewoners het met deze plannen eens zijn? Volgens mij nog niet een!

Leg oor te luisteren
De vertegenwoordigende taak van een raadslid is even belangrijk als de controlerende taak, d.w.z. leg Uw oor te luisteren bij de gebruikers van de bibliotheek en bij allen die een mening hebben over de grote investeringen die aan de orde zijn.

Grondige herbezinning
Van harte wens ik U een grondige herbezinning toe op deze buitengewoon onlogische en dure plannen.

Met dank voor Uw aandacht verblijf ik,

met vriendelijke groet,
G.C. de Groot