ALBLASSERDAM  – Er komt steeds meer kritiek op het feit dat het Alblasserdamse gemeentebestuur in het geheim vergadert over de restauratie van het Alblasserdamse gemeentehuis. De D66 uit deze week openlijk kritiek op de manier van werken in de afgelopen periode. “Wij hebben moeite met de gehanteerde beslotenheid, omdat dit ingaat tegen onze principes en het ook zorgt voor argwaan en wantrouwen. Door deze beslotenheid en geheimhouding heeft er geen fatsoenlijke publieke discussie kunnen plaats vinden over een onderwerp dat van zeer groot belang is voor onze gemeente,” zo laat Marko Stout namens de D66 weten.

Raadsbesluit
Vijftien maanden geleden werd door de meerderheid van de gemeenteraad 7.937.000 euro beschikbaar gesteld voor de restauratie van het gemeentehuis van Alblasserdam. Daarmee is één van de grootste projecten van het afgelopen decennium. Verder werd er 2.357.000 euro beschikbaar gesteld voor een vernieuwing van het Raadhuisplein, de oversteek naar de Haven en de opknapbeurt van de Havenstraat (straat achter gemeentehuis, red.). Dit werd gedaan onder diverse strenge voorwaarden, waaronder de eis dat het project niet meer mag kosten dan het afgesproken bedrag en de eis dat het college zich maximaal moet inspannen om een deel van de investering (700.000 tot 1,6 miljoen euro) terug te verdienen met de verhuur van maatschappelijke ruimten. Tijdens het raadsbesluit was de verwachting van het college dat de verbouwing in het voorjaar van 2018 zou kunnen beginnen. Medio 2019 zouden het gebouw en het heringerichte Raadhuisplein klaar moeten zijn.

Vertraging
Inmiddels lijkt het project veel langer te gaan duren èn meer te gaan kosten, mits er geen aanpassingen in het plan worden gemaakt. De aannemer die op het project had ingeschreven, zegt het project namelijk niet voor het maximumbedrag dat de raad beschikbaar heeft gesteld uit te kunnen voeren. De gemeente Alblasserdam meldt dat de gemeente en de betreffende aannemer werken aan aanpassingen in het plan, om op die manier besparingsmogelijkheden te vinden.

Kritiek
In de afgelopen periode is er meerdere keren in beslotenheid over het project vergaderd. Dit tot onvrede van de D66 en een aantal individuele raadsleden van andere partijen. Ook is er inmiddels een brief van een betrokken inwoner van Alblasserdam naar de gemeenteraad verstuurd, waarin ongenoegen wordt geuit over de huidige gang van zaken. Deze brief wordt woensdag openbaar gemaakt.

Kosten en baten
Marko Stout, fractievoorzitter van de D66 legt uit hoe hij over de zaak denkt. “Bij ons ging het altijd om de totale balans: alle kosten afwegend tegen de baten voor de Alblasserdamse samenleving. Wat krijgt Alblasserdam voor een investering van grofweg 8 miljoen euro? Onze fractie was de enige die uiteindelijk tegenstemde. Wij vonden dat het college meer (maatschappelijke) baten moest toevoegen om de kosten te rechtvaardigen. Niet achteraf, maar voorafgaand aan de toekenning van het krediet. We zijn inmiddels 15 maanden verder. In de tussentijd hebben er, omwille van de aanbesteding, verschillende geheime vergaderingen plaats gevonden. We hebben de wethouder de ruimte gegeven om door te onderhandelen, om zo een betere balans te realiseren, met meer baten en minder kosten. Het college en het projectteam hebben de afgelopen maanden veel werk verzet, waar wij onze waardering voor uitspreken.”

Te veel in het geheim
Stout vervolgt: “Onze fractie is echter van mening dat er te veel in beslotenheid en in het geheim heeft plaats gevonden. Dat was niet onze keus, maar wij hadden ons hier aan te houden. Deze beslotenheid en geheimhouding konden en mochten wij niet breken. De Gemeentewet (art. 25 en 55), de Wet Openbaarheid Bestuur (art. 10) en het Wetboek van Strafrecht (art. 272) zijn hier heel duidelijk over.”

Argwaan en wantrouwen
De D66 zou bij meerdere fractievergaderingen van het presidium hebben aangegeven dat de partij moeite heeft met de beslotenheid. Stout: “Het gaat in tegen onze principes en het zorgt ook voor argwaan en wantrouwen. Door deze beslotenheid en geheimhouding heeft er geen fatsoenlijke publieke discussie kunnen plaats vinden over een onderwerp dat van zeer groot belang is voor onze gemeente. Een publieke discussie die essentieel is in een democratie.”

Vragen
Afgelopen week zijn vanuit de redactie de zes Alblasserdamse politieke partijen bevraagd over het onderwerp. Verder werden er vragen gesteld aan de gemeente en werd er door een Alblasserdammer een kritische brief gestuurd. Ook in het presidium werd nogmaals aangedrongen op meer openheid van zaken.

Persgesprek
Maandagmiddag 8 oktober 2018 heeft de gemeente Alblasserdam bekend gemaakt dat er aanstaande donderdag een persgesprek over het onderwerp wordt gehouden. Verder wordt gemeld dat er momenteel gesproken wordt over aanpassingen in het plan. “De consequenties van deze aanpassingen brengen met zich mee dat er keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van duurzaamheid, comfort en de monumentale eigenschappen van het gebouw. De gesprekken over deze keuzes bevinden zich nu in een afrondende fase,” zo is te lezen in de persuitnodiging.

Transparantie
De gemeente meldt verder dat het gemeentebestuur juist grote waarde hecht aan transparantie in besluitvormingsprocessen en dat daarom het traject van de afgelopen maanden donderdag in een persgesprek wordt toegelicht. “De raad hecht eraan inwoners van het dorp hierbij te betrekken. In een persgesprek geeft portefeuillehouder Peter Verheij graag een toelichting op de huidige stand van zaken en schetst hij de scenario’s die nu voorliggen.”

Keuzes
Twee weken geleden heeft het college de gemeenteraad al vertrouwelijk geïnformeerd over de stand van zaken. Het raadsvoorstel met daarin de verschillende keuzes zal binnen enkele weken aan de raad worden aangeboden.

Bewonersavond
Tot slot meldt de gemeente dat er een bewonersavond gehouden gaat worden. “Inwoners van Alblasserdam hebben de gelegenheid nog vóór de besluitvorming kennis te nemen van en vragen te stellen over de aanpassingen in het plan. Om dat mogelijk te maken wordt een bewonersavond gehouden. De datum en locatie verwachten we donderdag in het persgesprek bekend te maken.”

Blij en opgelucht
Marko Stout, fractievoorzitter van D66 Alblasserdam laat weten blij te zijn dat het onderwerp uit de beslotenheid lijkt te komen. “Ik was blij en opgelucht dat ik in de laatste vergadering van het presidium eindelijk de steun kreeg van andere fractievoorzitters. Inmiddels is de pers uitgenodigd voor een bijeenkomst aankomende donderdag en hebben we de toezegging dat ook de inwoners van Alblasserdam nu de mogelijkheid zullen krijgen om kennis te nemen van de aanpassingen in het plan en om hierover vragen te stellen. D66 kijkt dan ook uit naar een goede discussie in de openbaarheid over óns gemeentehuis.”