ALBLASSERDAM – De familie H. Tukker van de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam wil dat de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouder van Alblasserdam ter verantwoording roept in een openbare vergadering van de raad. Volgens de heer Simon Langerveld, vertegenwoordiger van de familie Tukker, heeft het college zich schuldig gemaakt aan illegaal handelen en aan minachting van de rechtspraak. Er zou namelijk een stuk fietspad achter de woning aan de Oost-Kinderdijk zijn aangelegd, terwijl dat in strijd zou zijn met een uitspraak van de voorzieningenrechter. Door de vertegenwoordiger van Tukker wordt verzocht om het stukje fietspad, dat illegaal aangelegd zou zijn, weer weg te halen.

Vergunning
Na jarenlange procedures en bezwaren leek er in 2017 overeenstemming te zijn voor de aanleg van een ontbrekend stuk fietspad van 160 meter achter de woningen langs de Oost-Kinderdijk 48 tot en 66 in Alblasserdam. Vier van de acht bewoners werden daarbij schadeloos gesteld. Hoeveel geld zij hebben gekregen is vertrouwelijk. De heer Tukker heeft geen beding en is daarom niet schadeloos gesteld. Afgelopen jaar werd door het college van B&W een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het fietspad. Met de voorbereidende werkzaamheden voor deze aanleg is in mei 2018 een begin gemaakt.

Vergunning geschorst
Simon Langerveld van LD-Cusult, maakte namens de heer H. Tukker bezwaar tegen de omgevingsvergunning en stelde met succes beroep in bij de rechtbank. In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij: “Op ons verzoek heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam bij uitspraak van 4 juli 2018 de vergunning geschorst voor het gedeelte van het fietspad achter het perceel van de familie Tukker, tussen de dwarsprofielen 11 en 13 zoals aangegeven in de vergunning. De Voorzieningenrechter heeft daarbij tevens de gemeente veroordeeld tot vergoeding aan de heer Tukker van griffierecht, proceskosten en reiskosten, voor een totaalbedrag van € 1.436,86.”

Illegaal uitgevoerd
Langerveld vervolgt: “Ondanks deze uitspraak is na 4 juli gestaag doorgewerkt aan de aanleg van dit fietspad. Op 13 september is de feitelijke aanleg van het fietspad voltooid met de asfaltering van het hele tracé. Óók het gedeelte waarvoor de omgevingsvergunning door de Voorzieningenrechter was geschorst. De werkzaamheden op en langs dit tracégedeelte die na 4 juli 2018 hebben plaatsgevonden, zijn uitgevoerd terwijl wij nog in overleg waren met de gemeente over een minnelijke oplossing en zijn bovendien in strijd met genoemde rechterlijke uitspraak, want zonder vergunning en dus illegaal uitgevoerd. Het behoeft geen betoog dat met name de voltooiing van het gehele fietspad door asfaltering ons heeft verbijsterd. Zo dit al niet uitdrukkelijk in opdracht van uw college is gebeurd, dan toch op zijn minst met medeweten (en derhalve stilzwijgende instemming) van uw college.”

Minachting van de rechtspraak
“Door deze werkzaamheden feitelijk toe te staan, zo niet de aannemer hiertoe te hebben opgedragen, en daarmee de uitspraak van de Voorzieningenrechter te negeren, heeft het college zich naar onze mening schuldig gemaakt aan illegaal handelen en aan minachting van de rechtspraak. Voor cliënt Tukker is tevens sprake van een onaanvaardbare schending van vertrouwen in het openbaar bestuur.”

Puur misleidend
Op 14 september 2018 zou er door het college van Alblasserdam alsnog opdracht gegeven zijn om de werkzaamheden langs de Oost-Kinderdijk te staken. Volgens de heer Langerveld gebeurde dit pas nadat een advocaat van meneer Tukker dit had gesommeerd. Langerveld: “De suggestie namens het college in zijn antwoordbrief dat de werkzaamheden voor het desbetreffende tracédeel zijn stilgelegd “conform de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam” zijn, bezien tegen deze achtergrond, puur misleidend. Deze uitspraak was 4 juli al bij het college bekend, zonder dat het college hieraan gevolg heeft gegeven.”

Ondermijning
Simon Langerveld en zijn cliënt vinden dat de handelswijze van het college de rechtsstaat ondergraaft en het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur ondermijnt. Verder schrijft Langerveld eind september dat het college nog steeds de vergoeding voor de griffie-, proces- en reiskosten niet heeft betaald, terwijl dat wel door de rechtbank was opgelegd. Langerveld: “De toezegging van betaling namens het college die de heer Tukker pas op 20 september heeft ontvangen, bijna 3 maanden na de uitspraak (bijlage 6), is eveneens niet anders op te vatten dan als minachting van zowel de rechtspraak als van de belanghebbende burger.”

‘Deel fietspad moet weg’
In de slotalinea van de brief van Langerveld wordt de gemeenteraad verzocht om het college van B&W ter verantwoording te roepen in een openbare vergadering. Verder is de wens dat het college zich voortaan aan rechterlijke uitspraken houdt, dat de griffie-, proces- en reiskosten betaald worden en dat het ‘illegaal aangelegde deel van het fietspad zo spoedig mogelijk wordt verwijderd’ en verwijderd wordt gehouden zo lang de uitspraak van de rechter geldt.

Excuses aangeboden
Verantwoordelijk wethouder Peter Verheij schrijft in reactie op de brief in een raadsmemo dat er vanuit werd gegaan dat het beroep van de bewoner ingetrokken zou worden. Verheij: “De gesprekken met de bewoner waren in een vergevorderd stadium gekomen. Zo ver zelfs dat er vanuit de adviseur van de bewoner een mail is gestuurd waarin op basis van de gemaakte afspraken en vastlegging in een gewijzigde omgevingsvergunning het voor de bewoner reden genoeg zou zijn om zijn beroep in te trekken. Gedurende deze gesprekken en de contactmomenten zijn de werkzaamheden aan het fietspad waar mogelijk doorgegaan en uitgevoerd. Zo ook het asfalteren van het fietspad over het gedeelte waar geen voorlopige voorziening lag. Het was de bedoeling dit bevestigd te krijgen en gelijktijdig af te spreken de werkzaamheden over het gehele tracé af te ronden. Dit heeft helaas niet plaatsgevonden. Hiervoor zijn excuses naar betreffende bewoner aangeboden.”

Niet geïnformeerd
Verder meldt Verheij dat hij de raad niet eerder heeft geïnformeerd, omdat het om een uitvoering van een raadsbesluit ging en hij ‘van stap tot stap’ de indruk had er met de betreffende bewoner uit te komen. “Deze verwachting wordt herhaaldelijk beschaamd. Nu de eerder gecommuniceerde datum dat dit project gereed zou zijn én de dijksluiting nadert informeer ik u over het verloop.”

Nader overleg
Tot slot meldt de wethouder dat de betreffende bewoner opnieuw is uitgenodigd voor nader overleg. Verder is een gewijzigde omgevingsvergunning vastgesteld en is door het college aan de rechtbank verzocht de voorlopige voorziening op te heffen. De volledige raadsmemo van de wethouder is hier te downloaden.

Het fietspad
In 2013 is er een fietspad op de kruin van de Oost –en West-Kinderdijk aangelegd. Ter hoogte van nummer 48 tot en met 66 bleken de plannen voor de aanleg van een fietspad achter de woningen op veel verzet te stuiten. De bewoners hadden namelijk grond met een beding aan het Waterschap verkocht. Dit beding was dat er nooit op het verkochte deel een pad aangelegd zou mogen worden. Letterlijk stond er in de notariële akte opgenomen: “Het is koper verboden op de bij deze aangekochte perceelgedeelten een openbaar wandel – fiets, -of rijwielpad aan te leggen.” Daarom werd het fietspad tussen de nummer 48 en 66 noodgedwongen onderbroken. De gemeente hoopte met het schadeloosstellen van de belanghebbenden, dat het fietspad alsnog aangelegd zou kunnen worden. Nu blijkt dat één bewoner nog steeds tegen de komst van het fietspad is.

Verkeersveiligheid
Inmiddels ligt er al een geasfalteerd fietspad achter de woningen langs de Oost-Kinderdijk 48 tot en 66. Dit werd onlangs aangelegd door aannemer Hak uit Alblasserdam. Bij de start van de werkzaamheden liet wethouder Peter Verheij weten: Hiermee komt een lang gekoesterde wens van de gemeente en vele inwoners in vervulling. Dit stukje fietspad is de ontbrekende schakel in een aaneengesloten vrij liggend fietspad langs de gehele dijk. De verkeersveiligheid zal aanzienlijk toenemen.” In verband met veiligheidseisen bij werken in de dijk zou het fietspad uiterlijk 14 oktober klaar moeten zijn.

Agendapunt
Het onderwerp wordt volgende week dinsdag, 16 oktober 2018, behandeld tijdens de gemeenteraadscommissievergadering in het Alblasserdamse gemeentehuis.