ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam sluit het jaar 2017 af met een positief saldo van € 1.398.000. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2017, die het college van burgemeester en wethouders op 4 juli 2018 aan de gemeenteraad heeft aangeboden. In een persbericht laat de gemeente weten: “De meevaller is vooral het gevolg van voordelen uit de gemeenschappelijke regelingen die pas na de 2e bestuursrapportage 2018 bekend zijn geworden, hogere opbrengsten uit omgevingsvergunningen en de algemene uitkering en een voordeel op de overheadkosten. Anderzijds is dit het resultaat van het solide en duurzaam financiële beleid van het college.”

In de komende jaren voorziet de gemeente tekorten in het sociaal domein. De rijksbudgetten dalen en de kosten stijgen. In 2017 was al sprake van een tekort op de bijstand en de nieuwe taken jeugdhulp. Deze tekorten werden in 2017 nog opgevangen, doordat geld overbleef op beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning. De nieuwe taken zijn daardoor binnen de ontvangen budgetten van het Rijk uitgevoerd.

260.000 investeren
Het college stelt voor van de meevaller een bedrag van € 260.000 te gebruiken voor onder meer een bodemverontreiniging in polder Blokweer, sturing gebiedsontwikkeling Kinderdijk, maatschappelijke begeleiding vluchtelingen en organisatieontwikkeling. Het restant van het positieve saldo van € 1.138.000 zet de gemeente in om de financiële positie te versterken.

Dankbaar
Wethouder Peter Verheij: ‘We zijn dankbaar dat we samen met inwoners zoveel concrete resultaten hebben bereikt, zoals in de projecten Lammetjeswiel, Scheldeplein en Blokweer 2 en de woningbouwprojecten Hof en Singel en Waterhoven. Ook met betrekking tot duurzaamheid zijn de nodige stappen gezet en is hard gewerkt aan het blijvend leveren van goede zorg, toeleiding naar werk en toereikende jeugdhulp. Wij zijn blij dat de woonlasten voor de inwoners in 2017 zijn gedaald. Het geld dat in 2017 over is gebruiken we om onze financiële buffer te versterken.”

Wethouder Verheij vervolgt: “Met de komst van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet hebben we er omvangrijke nieuwe taken en verantwoordelijkheden bijgekregen. Terugkijkend kunnen we vaststellen dat deze overgang van taken van het Rijk naar de gemeente in Alblasserdam geslaagd is. We zijn op een positieve manier met werk, zorg en jeugd bezig. Er is volop aandacht voor het realiseren van een duurzame verandering, die een veel langere tijd vraagt. Verandering van denken in klanten naar denken in mensen, van producten en prestaties naar oplossingen en resultaten, van denken in afzonderlijke domeinen naar realiseren van meer samenhang, van beheersen en controleren naar samen leren en ontwikkelen, van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, van verkokerd werken naar een integrale werkwijze. In ParticiPand vindt kruisbestuiving plaats van sociale ondernemers. Met Kansrijk Alblasserdam kunnen mensen van alle leeftijden die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, passend onderwijs volgen. De professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin zet vrijwilligers in om gezinnen nog breder te ondersteunen. Met vertrouwen zijn wij bezig aan deze verandering.”

Luchtkwaliteit
In 2017 is een Actieprogramma Luchtkwaliteit Alblasserdam 2016-2020 vastgesteld. Ook is flink geïnvesteerd in de samenwerking met allerlei partijen (overheden, nutsbedrijven, bedrijfsleven en onderwijs) voor de regionale Energiestrategie, die eind 2017 door de gemeenteraad als richtinggevend is vastgesteld. En de opdracht is verstrekt voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Sportcentrum Blokweer en bij de gemeentewerf aan de Staalindustrieweg. Verder zijn er onderzoeken gedaan naar rio-thermie, warmtewinning en energiewinning uit oppervlaktewater.

Uitvoeringskredieten
In 2017 zijn de uitvoeringskredieten voor de renovatie van het gemeentehuis, Raadshuisplein, oversteek haven (inclusief trap) en de Havenstraat vastgesteld. De uitvoering start later in 2018. Kansrijk Alblasserdam is gestart in 2018. Dit is een scholing in samenwerking met Da Vinci College op het niveau MBO1 en MBO2 en bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Les- en boekengeld heeft de gemeente betaald. Met behulp van sociale partners, zoals het UWV, de Sociale Dienst Drechtsteden en de lokale ondernemers is het voor vrijwel alle gedupeerde medewerkers van het failliete Nedstaal gelukt weer een nieuwe baan te vinden. In 2017 is een gemeentegarantie verstrekt voor een lening aan Stichting Sporthal Molenzicht. De bouw van de nieuwe sporthal is inmiddels gestart.