ALBLASSERDAM – Het aanbestedingstraject voor de renovatie van het gemeentehuis van Alblasserdam heeft nog niet tot een gunning van de opdracht geleid. Daardoor loopt de start van de renovatie naar verwachting enkele maanden vertraging op. De aanvankelijke planning was om nog voor de zomervakantie met de verbouwing te beginnen. De verbouwing gaat 7.937.000 euro kosten. Een eis van de gemeenteraad is dat die kosten niet overschreden zullen worden. Voor de opknapbeurt voor het Raadhuisplein, de oversteek naar de Haven en de opknapbeurt van de Havenstraat (straat achter gemeentehuis, red.), werd eenzelfde voorwaarde gesteld. Daar mogen de werkzaamheden in het totaal 2.357.000 euro gaan kosten.

Aanbesteding ongeldig door te hoge inschrijving
Gedurende het traject van de aanbesteding zijn meerdere potentiële partijen afgehaakt omdat zij óf teveel werk hadden of geen tijd hadden om een offerte uit te brengen. Eén wel uitgebrachte inschrijving is ongeldig omdat het geoffreerde bedrag boven het aangegeven ‘plafond’ ligt. De gemeente heeft dit inmiddels aan de betrokken aannemer laten weten.

Dit betekent niet dat de aanbesteding helemaal opnieuw gedaan moet worden. De gemeente en de betreffende aannemer zoeken in gezamenlijkheid naar aanpassingen aan het plan en de uitvoering om kosten te besparen en alsnog tot resultaat te komen en tot gunning over te kunnen gaan.

Gesprekken met partners over huisvesting in gemeentehuis
Daarnaast is de gemeente al geruime tijd in gesprek met verschillende partners die belangstelling hebben voor huisvesting in het gerenoveerde gemeentehuis. Zo is er al overeenstemming over samenwerking met leerwerkbedrijf Smile en met de politie, die een steunpunt in het nieuwe gemeentehuis gaat inrichten. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de opdracht van de gemeenteraad om het als maatschappelijke ruimte bestempelde deel van het gemeentehuis te exploiteren met een verdienmodel dat economische waarde toevoegt. Bovendien sluit dit naadloos aan bij de intentie die het college van burgemeester en wethouders van meet af aan heeft gehad met de renovatie van het gemeentehuis: van het gemeentehuis een echt ‘huis van de gemeenschap’ te maken door het te gebruiken voor meerdere maatschappelijke functies.

Na de zomervakantie verwacht de gemeente de resultaten te presenteren van zowel het onderzoek naar de aanpassing van het plan en kostenbesparing als van de mogelijke samenwerking met een partner.

Ondertussen gaat de dienstverlening aan inwoners vanuit de tijdelijke locatie van de Publiekswinkel aan het Cortgene 9a gewoon door en wordt het gemeentehuis nog gebruikt voor raads- en commissievergaderingen en voor een deel als werklocatie.