ALBLASSERDAM – De partijen SGP, PvdA en CDA in Alblasserdam zijn tot een coalitieakkoord voor de periode 2018 – 2022 gekomen. Het draagt de titel ‘Samen maken we Alblasserdam’. Arjan Kraijo(CDA), Dorien Zandvliet (PvdA) en Peter Verheij (SGP) worden dinsdagavond 15 mei 2018 benoemd tot wethouder voor de komende vier jaar. In de afgelopen vier jaar vormde dit drietal, samen met de burgemeester, ook al het college van B en W. Voor wethouder Kraijo zal ontheffing voor de woonplaatsvereiste worden verleend, omdat hij niet in Alblasserdam woont.

Samen Doen
“De coalitie bouwt voort op de samenwerking in de periode 2014 – 2018 en heeft tegelijkertijd een nieuwe focus en set met afspraken voor de komende jaren gemaakt. Net als in de periode 2014-2018 is ‘Samen Doen’ kenmerkend voor de bestuursstijl. Wel komen er spelregels die onder meer duidelijk moeten maken hoe partijen kunnen meedenken en meepraten en wie wanneer een beslissing neemt,” zo laat de gemeente in een persbericht weten.

Gezamenlijke visie
Formateur en SGP-onderhandelaar Peter Verheij: ,,Afgelopen maand hebben we met elkaar goede, opbouwende en positieve gesprekken gevoerd waarin we elkaar hebben uitgedaagd en de samenwerking hebben verdiept. Onze gezamenlijke visie op Alblasserdam was leidend, gesteund op een aantal basisprincipes en waarden die de rode draad vormen voor onze wensen en manier van werken. De redenen waarom het in Alblasserdam prettig wonen en ondernemen is, staan centraal. Op vijf sporen willen we het verschil maken om dat verder te versterken.”

Visie
Verheij: “De schaal en het karakter van ons dorp koesteren we, evenals de betrokkenheid bij elkaar, de hechte gemeenschap en de bedrijvigheid. De ruimte voor ontmoeting is waardevol en omzien naar elkaar is vanzelfsprekend.” Dat beaamt ook PvdA-onderhandelaar Dorien Zandvliet: “Er ligt een mooie basis om de komende vier jaar aan verder te werken. Ik ben er blij mee. De sporen gaan focus brengen. Meedoen in de samenleving; daar gaat het om, met speciale aandacht voor jeugd!”

Basisprincipes
Verder meldt de gemeente in het persbericht: “Voorbeelden van de basisprincipes zijn: respect voor elkaar en voor de zondagsrust die voor verschillende groepen in de samenleving een andere betekenis heeft; het dorp is rustig, ruimtelijk en authentiek, veilig en leuk; kleine activiteiten en activiteiten voor kinderen zorgen voor levendigheid; de sociale netwerken en het voorzieningenniveau zijn sterk; de bestuursstijl van het college is open, integer en transparant met veel ruimte voor samenwerking met partners in de samenleving. Om dit zogenoemde ‘Samen Doen’ nog beter gestalte te geven, komen er spelregels die onder meer duidelijk moeten maken hoe partijen kunnen meedenken en meepraten en wie wanneer een beslissing neemt.”

Vijf sporen
De coalitie heeft vijf sporen benoemd waarlangs de komende periode wordt gewerkt. Dit zijn: Actiever en zorgzamer, Buiten beter, Beter wonen, Bereikbaarder en Ondernemender. Per spoor heeft de coalitie aangegeven waarmee ze het verschil wil maken. Dat varieert van: inzet op armoedebestrijding, ontwikkeling van woningbouw langs de dijk en ontwikkeling van het Havengebied, maatregelen om sluipverkeer te verminderen tot de ontwikkeling van de Nedstaallocatie. Hierover vertelt Peter Verheij: “Sinds het faillissement bij Nedstaal wordt een groot stuk van het terrein niet benut. Alle spullen zijn verpatst. Wij zien graag een herontwikkeling van het terrein. Daar is de werkgelegenheid bij gebaat. Hoe dit er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Woningbouw is daar in ieder geval niet mogelijk.”

Route 22
Verder wordt er verder gewerkt aan: verbeteren openbaar vervoer, voldoende parkeerplaatsen, meer groen en verbeteren van de kwaliteit en onderhoud van de openbare ruimte. De sporen komen samen in diverse routes zoals het project Route 22: een integrale aanpak om te zorgen dat jongeren veilig en gezond in Alblasserdam opgroeien en zich verbonden voelen met het dorp.

Samen verder brengen
Arco Strop, onderhandelaar namens het CDA: “Het mooie is dat we sporen hebben benoemd waarin wonen en werken in Alblasserdam samenkomen. En we gaan er vol voor om die sporen, samen met onze partners, verder te brengen!”

Portefeuilleverdeling
De portefeuilleverdeling wijkt niet veel af van de verdeling in 2014-2018. Er is een aantal kleine verschillen. Zo heeft burgemeester Jaap Paans een aantal extra taken gekregen. Hij zal in de nieuwe periode verantwoordelijk zijn voor de Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Communicatie en Dienstverlening, Samenwerkingsagenda Molenlanden, Personeel en Organisatie (zat bij wethouder Verheij), Verbonden partijen in portefeuille: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De portefeuille ‘onderwijs’ is van wethouder Zandvliet naar wethouder Kraijo gegaan.

Verheij
Peter Verheij krijgt de portefeuilles, Openbare Ruimte, Ondernemen, Arbeidsmarkt, Financiën, Verbonden partijen in portefeuille: Drechtsteden, Gevudo (HVC), Oasen, Eneco, SVHW,  Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam SMILE, Projecten: Waterhoven, Nedstaal, Renovatie gemeentehuis.

Zandvliet
Dorien Zandvliet krijgt de portefeuilles Zorg en Welzijn, Jeugd, Onderwijs, Cultuur, Verbonden partijen in portefeuille: Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, Projecten: DOK12, Woonwagens.

Kraijo
Arjan Kraijo krijgt de portefeuilles Bereikbaarheid, Wonen, Duurzaamheid, Ruimtelijke ordening en milieu, Sport, Verbonden partijen in portefeuille: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Sportpark Souburgh, Projecten: Havengebied, Mercon Kloos, IKC De Twijn.

Het volledige coalitieakkoord is hier te downloaden.

De onderhandelaars die namens de drie partijen onderhandelden over het coalitieakkoord. Van links naar rechts Jaco Brand (SGP), Haci Erdogan (PvdA), Arjan Kraijo (CDA), Dorien Zandvliet (PvdA), formateur Peter Verheij (SGP) en Arie van ’t Zelfde namens Arco Strop van het CDA.