Advertorial
ALBLASSERDAM – “Alblasserdam kan wel wat VVD gebruiken”  vinden Herman Verweij en Catherina Leeuwis. Zij zijn bij de komende verkiezingen lijsttrekker en kandidaat wethouder voor de VVD Alblasserdam. Zij zijn trots op Alblasserdam en willen zich met hun fractie inzetten voor het nog aantrekkelijker en levendiger maken van ons dorp. Woensdag 21 maart 2018 zijn de  gemeenteraadsverkiezingen en kunnen alle stemgerechtigde Alblasserdammers hun stem uitbrengen.

Leefomgeving en duurzaamheid
De VVD kiest voor een zichtbare verbetering van onze buitenruimte.  Een buitenruimte die schoon, heel en veilig is, zien wij als kerntaak voor de gemeente. In ons dorp willen wij de groene infrastructuur in tact houden en verbeteren. Geen stenen voor groen.

Binnen de schaal van ons dorp willen wij een stevige impuls geven aan de aantrekkelijkheid van ons dorp. Met de ontwikkeling van Haven Zuid en een integrale centrumvisie willen wij wonen, uitgaan en toerisme bij elkaar brengen. Dat vraagt naast een goede verkeersafwikkeling ook voldoende parkeergelegenheid; in het centrum, bij winkels en in de wijken.

De VVD kiest voor levendigheid in het dorp. Een gevarieerd uitgaansleven, een bloeiend verenigingsleven en activiteiten voor jong en oud zijn van belang. Dat willen wij graag stimuleren.

De VVD vindt het belangrijk dat wij ons steentje bijdragen aan een beter klimaat. Wel vinden wij dat maatregelen proportioneel moeten zijn. De investering die we doen of die we van onze inwoners vragen, moeten voor de VVD in verhouding staan met wat het oplevert.

De gemeente moet actief het ‘groene’ voorbeeld geven. De VVD kiest  voor het stimuleren van duurzaamheid en niet voor straffen door het heffen van belastingen.

Bereikbaarheid en veiligheid
Bereikbaarheid is essentieel voor ons dorp. Voor de economie, de leefbaarheid maar zeker ook vanwege de veiligheid.  De VVD wil dat alle wegbeheerders uit de regio snel bij elkaar komen om een oplossing te vinden voor het dagelijkse sluipverkeer en de kwetsbaarheid van het wegennet in onze regio.

Een goede inrichting van wegen en zoveel mogelijk scheiden van verkeersstromen moeten de verkeersveiligheid vergroten.

De VVD wil de fietsverbinding voor onze schoolgaande jeugd naar Papendrecht veiliger maken door mogelijkheden voor ondertunneling van de kruising met de Edisonweg te onderzoeken.

Het tijdig stellen van grenzen en optreden bij grensoverschrijdend gedrag zijn belangrijk. De VVD kiest voor voldoende toezicht in het publieke domein. Een mix van goede afspraken met (horeca-) ondernemers, verhuurders van woningen, cameratoezicht en een zichtbare politie moeten bijdragen aan een veilig dorp.

Wonen en werken
Alblasserdam, heeft  een grote opgave om het aanbod van woningen goed aan te laten sluiten bij de behoefte van met name onze starters en ouderen. Omdat Alblasserdam weinig uitbreidingsmogelijkheden heeft, vraagt dit herontwikkeling van bestaande woningbouw en zoeken naar mogelijkheden die inpasbaar zijn en recht doen aan ons dorp. De VVD kiest voor kwaliteit boven kwantiteit. In alle segmenten van de woningmarkt.

Het bedrijfsleven vervult een belangrijke rol in ons dorp. Voor de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente is een belangrijke rol weggelegd.  De VVD kiest er waar mogelijk voor opdrachten van de gemeente zoveel mogelijk aan lokale ondernemers te gunnen.

Gezondheid en welzijn
Door de zorg dicht bij de Alblasserdammers te organiseren moet deze beter en efficiënter aansluiten bij de vraag. Daar horen financiële kaders bij maar ook het sturen op effecten en het garanderen van een vangnet.

We sluiten graag aan bij de zelfstandigheid en eigen regie die iedereen zo lang mogelijk wil behouden. Waardering voor mantelzorg is belangrijk, evenals ondersteuning waar nodig of gewenst. We willen oog hebben voor de werkelijke nood zonder te betuttelen.

Bestuur en Financiën
Alblasserdamse inwoners, bedrijven en verenigingen zijn prima in staat om eigen keuzes te maken. Daarbij past voor de VVD een gemeente die luistert, samen met inwoners optrekt en uitlegt wat er wel of juist niet gedaan wordt.
Regionale samenwerking in de Drechtsteden is onontbeerlijk. Zaken als bereikbaarheid, veiligheid, economische ontwikkeling, sociale zaken en werkgelegenheid zijn te groot en complex om zelf te doen.

De VVD kiest voor verantwoorde financiële keuzes. Een structureel sluitende begroting met een weerstandsvermogen dat ruim voldoende is om de risico’s af te dekken.

Daar waar de financiële positie van de gemeente het toelaat, kiezen wij voor lastenverlichting.

De VVD staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen.

Nieuwsgierig geworden of meepraten ? Volgens ons op Facebook (www.facebook.com/vvdalblasserdam), op internet (www.alblasserdam.vvd.nl) of Instagram https://www.instagram.com/vvdalblasserdam

Foto: Edwin Tamboer.