ALBLASSERDAM – ChristenUnie Alblasserdam heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 bekend gemaakt. Het programma werd afgelopen week door secretaris Hilde Groen aangeboden aan lijsttrekker Teus Stam. Dit gebeurde bij de molens van Kinderdijk, waar Teus vrijwilliger molenaar is op de vierde molen van de Overwaard. De titel van het verkiezingsprogramma is ‘Alblasserdammers stemmen voor hun dorp vanuit hun hart’.

De partij laat in een persbericht weten: “De ChristenUnie laat zich in haar politieke handelen leiden door de Bijbel en zij gelooft dat dit boek, het Woord van God, richtlijnen geeft voor het publieke leven. De concrete vertaling daarvan is niet altijd eenvoudig, maar wij geloven dat de Bijbelse principes goed zijn voor de hele samenleving. In deze tijd van consumentisme en individualisme willen we gestalte geven aan een politiek die mens en schepping centraal stelt. We willen als goede rentmeesters duurzaam omgaan met Gods schepping. Daarnaast is volgens ons de zondag een dag waarop de economie niet het belangrijkste is, maar waarop de samenleving tot rust kan komen.”

Verder meldt de ChristenUnie in het persbericht acht speerpunten uit het programma. Dit zijn:

 1. Bereikbaarheid
  Burgers en ondernemers betrekken bij (her)inrichting. Nieuwe openbare en persoonlijke mobiliteitsvormen binnen het dorp, ook t.b.v. de luchtkwaliteit. Onderzoek doen naar derde ontsluiting. Het centrum een sfeervolle plaats van ontmoeting laten zijn.
 2. Werkgelegenheid
  Het aantrekken van duurzame werkgelegenheid en meer overleg stimuleren/faciliteren tussen lokale ondernemers, omliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland.
 3. Veiligheid
  We willen inwoners per wijk betrekken bij het opstellen en uitvoeren van het veiligheidsplan (bijvoorbeeld: burgernet, WhatsApp Buurtpreventie). Vandalisme en drank- en drugsgebruik moeten actief worden tegengaan en er moet streng worden opgetreden bij overlast.
 4. Jongeren
  Er moet voldoende (speel)ruimte voor kinderen en jongeren zijn in de wijken. De opleidingen moeten zo veel mogelijk aansluiten op de arbeidsmarkt in onze regio.
 5. Ouderen
  Aandacht voor ouderen op het gebied van onder andere (mantel)zorg, mobiliteit en eenzaamheid.
 6. Overheid
  De ChristenUnie wil open, herkenbaar en betrokken aanwezig zijn in Alblasserdam. Schaalvergroting willen we alleen binnen de Drechtsteden op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak, herkenbaarheid.
 7. Duurzaamheid
  Initiatieven m.b.t. groene energievoorzieningen en afvalscheiding moeten gestimuleerd en beloond worden. Zoveel mogelijk de verkeersintensiteit terugdringen. Werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en ook binnen het dorp autogebruik ontmoedigen.
 8. Zorg
  De uitvoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) moet prioriteit hebben en armoede in ons dorp moet worden teruggedrongen. Bewoners, maatschappelijke organisaties, kerkgenootschappen en de gemeente moeten hun krachten hiervoor bundelen.

Het complete verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is hier te downloaden.