ALBLASSERDAM – Bij de bedrijven FNSteel aan de Rapenburg en Oceanco aan de Marineweg in Alblasserdam is in de afgelopen periode asbesthoudend straalgrit gebruikt. Dat meldt wethouder Arjan Kraijo in een brief aan de gemeenteraad van Alblasserdam. Volgens de beide bedrijven heeft de omgeving geen gevaar gelopen bij het gebruik van het besmette straalgrit.

In oktober is door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geconstateerd dat er straalgrit op de markt is gekomen, waarin geringe hoeveelheden witte asbest (chrysotiel) zitten. Straalgrit wordt onder meer gebruikt om roest of verf te verwijderen van stalen en kunststoffen ondergronden, voor onderhoud, renovatie en bij bouw. Leverancier is het bedrijf Eurogrit BV uit Dordrecht. Het materiaal is geleverd aan circa 130 bedrijven, die het deels aan andere bedrijven hebben geleverd. De kans is aanwezig dat werknemers zijn blootgesteld aan asbest. De Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport en de Omgevingsdiensten werken samen om de problematiek goed in kaart te brengen en waar nodig maatregelen te nemen.

Onderzoek
Inmiddels is dus bekend geworden dat bij werkzaamheden bij twee bedrijven in Alblasserdam dit straalgrit is gebruikt. Het betreft werkzaamheden bij FNSteel en bij Oceanco. De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat onderzoek doen naar de mate van verontreiniging en de risico’s. Onderzocht wordt wat de blootstelling is van werknemers bij het opruimen van gebruik (‘besmet’) straalgrit, wat de blootstelling is van werknemers bij activiteiten in besmet gebied en was de blootstelling was tijdens de straalwerkzaamheden van de stralers zelf, maar ook van de omstanders en omwonenden.

Oceanco
Nadat bekend is geworden dat mogelijk asbesthoudend straalgrit is gebruikt bij Oceanco is contact opgenomen met Oceanco. Wethouder Kraijo schrijft: “Oceanco verklaart dat lange tijd onduidelijk was of het straalgrit asbest bevat. Omdat Oceanco zekerheid wilde hebben voor zowel haar personeel als de omgeving heeft zij Sibelco gevraagd onderzoek uit te voeren ter plaatse van de afgesloten loods waar dit materiaal gebruikt is. Hierbij zijn luchtmonsters,  kleefmonsters en materiaal monsters genomen. Het onderzoek is uitgevoerd onder toezicht van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Oceanco heeft aangegeven dat de omgeving geen risico heeft gelopen omdat de werkzaamheden in een afgesloten loods hebben plaatsgevonden.”

FNSteel
Over FNSteel meldt Kraijo: “Nadat bekend is geworden dat mogelijk asbesthoudend straalgrit is gebruikt bij FNSteel is contact opgenomen met FNSteel. FNSteel heeft aangegeven dat het grit zeer beperkt gebruikt is. In afwijking op reguliere toepassingen is bij FNSteel “nat” gestraald, waardoor er geen stofvorming optreedt. Verder hebben de werkzaamheden plaatsgevonden in een afgesloten ruimte, waardoor er geen emissie naar buiten de inrichting heeft plaats kunnen vinden. Inmiddels is de voorraad straalgrit uit de roulatie genomen en wordt het dubbel verpakt opgeslagen op het terrein van FNSteel, totdat duidelijk is wat er met dit materiaal moet gebeuren. Verder is de straalsludge (restanten grit, na het nat stralen) door een erkend asbestverwijderingsbedrijf opgezogen en volgens de vigerende wet- en regelgeving afgevoerd. Er is ter plaatse van FNSteel geen bemonstering uitgevoerd, maar al het materiaal is preventief bestempeld als asbesthoudend. FNSteel heeft aangegeven dat de omgeving geen risico heeft gelopen omdat de werkzaamheden nat zijn uitgevoerd en hebben plaatsgevonden in een afgesloten loods.”

Foto: archief.