ALBLASSERDAM – Het gebied rondom de Haven in Alblasserdam moet ontwikkeld worden tot een prettige verblijfs- en overstapplek in het centrum van het dorp. In de eerste plaatst voor Alblasserdammers zelf, in de tweede plaats voor bezoekers (recreanten en toeristen) van de Alblasserwaard. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam.

Nadat eerdere plannen voor de ontwikkeling van Haven-Zuid in Alblasserdam niet haalbaar bleken, heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders in mei 2016 gevraagd met een nieuw voorstel te komen voor de toekomst van dit gebied. Omdat het college deze opdracht samen met inwoners, partners en ondernemers wil oppakken, zijn er van mei tot december intensieve gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen en samen met hen verschillende ontwikkelrichtingen onderzocht. Het resultaat is een ambitie, die in april ter bespreking en in mei ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Vóór het college dit doet, licht zij deze ambitie deze maand toe aan de direct betrokkenen: bewoners, lokale ondernemers en de watersportverenigingen.

Wat is de nieuwe ambitie?
De nieuwe ambitie (denkrichting) is, kort gezegd, om het havengebied van Alblasserdam te ontwikkelen tot prettige verblijfs- en overstapplek in het centrum. In de eerste plaatst voor Alblasserdammers zelf, in de tweede plaats voor bezoekers (recreanten en toeristen) van de Alblasserwaard. “We spreken nadrukkelijk van het havengebied en niet langer van Haven-Zuid omdat de ambitie zich uitstrekt over een groter gebied dan alleen de 0,8 hectare van Haven-Zuid. De ontwikkelingen in het gebied moeten recht doen aan het dorpse karakter van Alblasserdam waarbij behoud van de eigen identiteit voorop staat. Zondagsrust, maat en schaal met betrekking tot de opzet en architectuur van de locatie en de hoeveelheid bezoekers spelen daarbij een rol,” aldus de gemeente Alblasserdam in een persbericht.

Autobezoekers
Onderdeel van de ontwikkelingen is een volledig functionerend transferium voor ten minste de autobezoekers van het Werelderfgoed Kinderdijk en de Alblasserwaard met programma en een ruimtelijke opzet die past bij de Alblasserdamse cultuur: Dorps, Trots op het erfgoed, Maritiem getint. “We willen dit bereiken door organische groei van lokale ondernemingen te combineren met klassieke gebiedsontwikkeling,” aldus het college van b&w.

Centrum
De ontwikkeling van het havengebied is onderdeel van de ontwikkeling van het centrum van Alblasserdam. De centrumvisie met daarin de uitgangspunten voor een integrale ontwikkeling van het dorp is begin 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Het college: “Het betrekken van Haven-Zuid bij het centrum lukt niet zonder ook iets te doen met de haven. Anders wordt het gebied een enclave voor toeristen en dat is iets wat het college nadrukkelijk niet wil. Het ligt daarom voor de hand Haven-Zuid te koppelen met de ontwikkeling van de (jacht)haven en omliggende kades waardoor een logisch verband ontstaat met het Raadhuisplein en de Dam. Het gebied rond de haven wordt op die manier als het ware naar het centrum toe gehaald. Zo kunnen inwoners profiteren van de voorzieningen in dit gebied, bijvoorbeeld doordat de oevers van de haven toegankelijk worden, en is het voor toeristen die in het gebied parkeren voor een bezoek aan het Werelderfgoed Kinderdijk gemakkelijk om ook de rest van Alblasserdam te bezoeken.”

De Alblasserdammer voorop
Het college vervolgt: “Bij deze ambitie is toegevoegde waarde voor de Alblasserdammer uitgangspunt geweest. De ambitie zorgt er in eerste instantie voor dat het centrum aantrekkelijker wordt voor de eigen inwoner: het dorp krijgt haar haven terug, het centrum wint aan identiteit en de uitgaven in het centrum nemen toe. De mensen die aan de dijk wonen worden ontlast doordat een transferium het groeiende autoverkeer op de dijk opvangt. Het havengebied wordt bovenal een gezellige plek Alblasserdammers, die al eerder hebben aangegeven meer levendigheid in het centrum te wensen. Ook op deze plek moet die levendigheid merkbaar worden: met voldoende mensen op de kade en afwisselend programma van horeca en toeristische winkels in een wellicht maritieme sfeer. De doorloop naar het Raadhuisplein en de Dam moet moeiteloos genomen kunnen worden, men komt er idealiter per ongeluk terecht, al struinende over de kades. Met deze zaken maakt Alblasserdam een stap in de verduurzaming als aantrekkelijke woonplaats voor de toekomst.”

De toerist/recreant volgt
In tweede instantie wordt Alblasserdam aantrekkelijker voor de toerist en de recreant. Zij vinden een vertrekpunt voor hun dag(deel) bezoek aan de Alblasserwaard en het molengebied in een transferium van waaruit ze hetzij leuk, hetzij snel naar de molens kunnen reizen. Ook kunnen ze vanuit de haven vanaf het de TOP via de knooppuntennetwerken hun fiets- of wandeltocht in de waard aanvangen.

Planning
Deze nieuwe ambitie is denkrichting voor de toekomst van het gebied en zeker nog geen vastomlijnd plan. Het stuk is op 28 maart besproken in het college, wordt waarschijnlijk medio april in een BIO besproken met de gemeenteraad en na eventuele aanpassingen/aanvullingen van de raad in mei ter vaststelling aan hen aangeboden.

Bommenonderzoek
Als de raad instemt is de volgende stap om de plannen voor de eerste fase in samenspraak met alle betrokken partijen uit te werken en uit te voeren. Onderdeel van fase 1 is het verder gereedmaken van de omgeving voor de shuttleservice voor langzaam attractief vervoer (o.a. baggeren Alblas inclusief uitvoeren explosievenonderzoek) en het doortrekken van het nieuwe Raadhuisplein tot aan de waterkant. Mogelijk maken ook kleine ingrepen aan het Zuiderstek en bij de verbinding tussen Dam en haven (herontwikkeling Rabobankgebouw) onderdeel uit van deze fase.

Eindbeeld
De werkzaamheden van de daaropvolgende fase richten zich op de lange lijnen met betrekking tot bijvoorbeeld verkeer en parkeren en business cases zoals die van de shuttlebus en het afbouwen van parkeren op Kinderdijk. Van de eerste fase en van het eindbeeld is een verbeelding gemaakt vanaf een belangrijke plek: de locatie waar het nieuwe Raadhuisplein haar trappen uitrolt naar de haven.