ALBLASSERDAM – Elf bewoners van de Zwanebloem in Alblasserdam maken bezwaar tegen de plannen die de gemeente heeft om een fietspad voor hun deur aan te leggen. In een brief aan het college en de raad van Alblasserdam schrijven de bewoners dat ‘bijna alle bewoners van de straat’ tegen het plan zijn. Daarnaast zijn de buurtbewoners ontevreden over de manier van communicatie van de gemeente. De gemeente laat weten dat het fietspad een ontbrekende schakel is in de doorgaande fietsroute Oost-West in Alblasserdam en zodoende een bovenwijks belang heeft.

Niet blij
Het is de bedoeling dat de wijk Blokweer2 in Alblasserdam binnenkort gereconstrueerd wordt. De aanleg van het fietspad zal waarschijnlijk eind 2018 / begin 2019 plaatsvinden. Tijdens een informatieavond in november 2016 zijn de buurtbewoners bijgepraat over de plannen. “In het conceptplan staat een fietspad gepland voor onze voordeur. Daar zijn we niet blij mee. De voornaamste reden is: veiligheid. Het eerste deel van de Zwanebloem heeft namelijk de voortuin aan de voorkant zitten, wat direct grenst aan het looppad en de groenstrook. Wij hebben deze straat gekozen, omdat we veiligheid en vrij uitzicht belangrijk vinden. In de huidige situatie is er geen verkeer direct voor en achter onze huizen. De angst is er dat de woningwaarde door de komst van een fietspad gaat dalen,” zo betogen de buurtbewoners.

Parkeerplaatsen
De bewoners vervolgen: “Verder is het zo dat de groenstrook voor het huis veel wordt gebruikt door bewoners, wat bijdraagt aan de sociale cohesie. In het verleden was er in de Zwanebloem een fietspad, maar dit is door de gemeente veranderd in een wandelpad vanwege de veiligheid. Daarnaast komen er minder parkeerplaatsen, terwijl het aantal nu maar nét voldoende is. Als dit minder wordt, gaat dit voor parkeerproblemen zorgen.”

Communicatie
Tot slot is er onvrede over de communicatie vanuit de gemeente. “Ons is verteld dat we in januari op de hoogte gesteld zouden worden over de stand van zaken. Het is nu februari en wij hebben helaas nog niets vernomen van de gemeente. Wij ervaren de communicatie met betrekking tot de plannen niet prettig. We worden op de hoogte gesteld als het concept er al ligt en er worden dingen toegezegd die niet nagekomen worden. Wij hopen snel iets van de gemeente te horen.”

Bovenwijks belang
De gemeente Alblasserdam laat weten dat de aanleg van het fietspad als idee naar voren is gekomen tijdens het ontwerpproces voor de reconstructie van de wijk, waarbij de wijkgroep Blokweer2 nauw betrokken is geweest. “Het fietspad is een ontbrekende schakel in de doorgaande fietsroute Oost-West in Alblasserdam en heeft zodoende een bovenwijks belang. Bovendien gaan we terug naar het oorspronkelijke ontwerp uit de jaren ’80 waar al een fietspad voor de woningen lag. Het fietspad maakt een veilige route naar scholen mogelijk. Tot slot vervangt het een fietsverbinding die langs de Waterpeper liep en door dit nieuwe ontwerp vervalt. Het fietspad moet aansluiten op de Plantageweg. Om dit mogelijk te maken, is het nodig om op een aantal plekken parkeerplaatsen op te heffen. Als compensatie hiervoor worden er extra parkeerplaatsen aangelegd in de omgeving,” aldus een woordvoerster van de gemeente Alblasserdam.

Gemeenteraad
De zegsvrouw vervolgt: “Er loopt momenteel een besluitvormingsproces over het definitief ontwerp. Bewoners krijgen binnenkort via de wijkgroep Blokweer2 informatie over de wijze waarop de gemeenteraad dit ontwerp behandelt en de wijze waarop bewoners hun opvattingen kunnen delen. De exacte inrichting van de strook van de Zwanebloem inclusief fietspad werken we nog nader uit.”

Fases
Het project wordt in fases uitgevoerd. De aanleg van het nieuwe fietspad zal worden gerealiseerd in de laatste fase. Een exacte uitvoeringsdatum is nog niet bekend, dit zal waarschijnlijk eind 2018 / begin 2019 zijn.

Communicatie
Over de reconstructie van de wijk heeft de gemeente in maart en november 2016 twee interactieve informatieavonden gehouden voor alle betrokken bewoners. Op de eerste informatieavond in maart zijn volgens de gemeente Alblasserdam voornamelijk informatie, wensen en ideeën opgehaald. “Daarna is in nauwe samenwerking met de wijkgroep Blokweer2 het ontwerptraject gestart. Tijdens de informatieavonden in november is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de bewoners en kregen ze gelegenheid om opmerkingen over het ontwerp te maken. Het ontwerp is na de laatste informatieavond op een aantal punten nog aangepast. De bewoners zijn begin februari geïnformeerd middels de wijkbrief van de wijkgroep Blokweer2. In deze nieuwsbrief is onder meer aangegeven dat er een terugkoppeling door de gemeente aan de bewoners volgt na het besluit van het college. Die terugkoppeling vindt deze week plaats,” besluit de gemeentewoordvoerster.