ALBLASSERDAM – De afgelopen week zijn in de wijk Alblasserwerf in Alblasserdam dertien boetes uitgeschreven voor foutparkeren. Bij een aantal bewoners is hierover wrevel ontstaan. “Wij staan al elf jaar zo geparkeerd in mandelig gebied en nu wordt er zonder te waarschuwen ineens beboet. Laat de gemeente eerst maar eens meer parkeerplekken aanleggen,” luidde één van de commentaren. Navraag bij de gemeente wijst uit dat de boetes het resultaat zijn van een handhavingsactie op verzoek van mede-wijkbewoners.

“Bewoners hebben een formeel verzoek tot handhaving bij de gemeente ingediend omdat er al geruime tijd klachten zijn over het gebruik van de openbare ruimte in de wijk. De bekeuringen die afgelopen week in de wijk Alblasserwerf voor foutparkeren zijn gegeven, zijn dus het resultaat van een handhavingsactie op verzoek van de bewoners zelf,” legt woordvoerster Pauline Schilthuizen van de gemeente Alblasserdam uit.

Niet fair
Een aantal wijkbewoners vindt de uitgeschreven boete niet ‘fair’. “Er wordt elf jaar lang massaal op deze manier geparkeerd. Niemand heeft er last van. Als je dan al gaat handhaven, geef dan op zijn minst eerst een waarschuwing,” vindt een van de wijkbewoonster. Een ander vult aan: “Aan De Bark wordt al tien jaar geparkeerd op een stuk gras, waar nog gebouwd moet worden. We zijn niet gewaarschuwd en ik vraag me af of er daar überhaupt een parkeerverbod geldt. Daarnaast is er een tekort aan parkeerplaatsen in de wijk. Als straks de wijk volgebouwd is, kunnen we de auto’s helemaal niet meer kwijt.” Tot slot heeft een aantal bewoners twijfels bij de rechtsgeldigheid van de parkeerboete. “Dit is mandelig gebied. Ik vraag me af in hoeverre er dan beboet mag worden?”

Optreden
De bekeuringen werden door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) gegeven in opdracht van de gemeente. De aanleiding hiervoor was een aantal klachten over fout geparkeerde auto’s en het stallen van afvalcontainers achter de woningen op de openbare weg. Woordvoerster Schilthuizen vertelt: “De bewoners hebben onderling al meerdere pogingen gedaan om er met elkaar uit te komen, tot nu toe zonder resultaat. Daarom hebben zij de gemeente formeel gevraagd op te treden tegen het plaatsen van de containers buiten de tuinen. De eigenaren van de buitenstaande containers zijn gewaarschuwd door de BOA’s, waarna zij de containers hebben binnengehaald. De betrokken bewoners gaven aan dat zij dit deden om fout parkeren van auto’s in dit gebied te voorkomen. Sommige bewoners parkeerden namelijk op een strook waar volgens de Wegenverkeerswet niet geparkeerd mag worden. Ook blokkeerden auto’s de in- en uitgang van de achtertuinen. Aan het begin van de wijk staat op een bord aangegeven waar wél mag worden geparkeerd.”

Ook complimenten
Om ook het foutparkeren op te lossen, zijn vooraf enkele automobilisten die hun auto’s parkeerden waar dit niet is toegestaan, aangesproken door BOA’s. Zij hebben aangegeven dat er na deze waarschuwingen processen verbaal zouden worden uitgeschreven. Daartoe hadden zij opdracht van de gemeente, die hiermee het verzoek om bestuurlijke handhaving afkomstig van buurtbewoners uitvoerde. Volgens de zegsvrouw van de gemeente zijn er naast diverse boze reacties ook meerdere complimenten uit de buurt gekomen. “Zij vinden dat handhaving bijdraagt aan een nettere en prettiger woonomgeving.”

Braakliggend terrein
Omdat het parkeerzonebord voor de gehele wijk Alblasserwerf geldt, is ervoor gekozen in de gehele wijk bonnen uit te schrijven op plaatsen waar auto’s buiten de toegestane parkeerzone stonden. Ook langs het braakliggende stuk grond. Schilthuizen: “Hiermee wil de gemeente rechtsongelijkheid voorkomen, immers ook bewoners die elders in de wijk buiten de parkeerzone geparkeerd staan, zijn in overtreding. Het gaat hier om zogenaamd mandelig gebied, openbaar gebied waarvan de eigenaren van de aangrenzende woningen mede-eigenaar zijn. Zij zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat het toegankelijk en bruikbaar blijft.” In totaal zijn er 13 bonnen uitgeschreven, 2 op woensdag en 11 op vrijdag.

Gericht handhaven in 2017
De komende periode (vanaf 2017) zal er op basis van meldingen (waarin bewoners en/of ondernemers aan de gemeente vragen om te handhaven) in diverse wijken of gebieden gericht gehandhaafd worden. Voorafgaand aan het schrijven van bonnen zullen foutparkeerders eerst gedurende een korte periode een waarschuwing krijgen. De eerste gebieden waar dit beleid zichtbaar is, zijn de wijk Alblasserwerf en bedrijventerrein Vinkenwaard-Noord. Op het bedrijventerrein maakt dit onderdeel uit van de afspraken die met ondernemers zijn gemaakt na de opknapbeurt van Vinkenwaard-Noord. De ondernemers zijn hierover per brief geïnformeerd.

Vinkenwaard
Eén van de ondernemers laat weten dat ook op het bedrijventerrein sprake is van een parkeerplaatsen tekort. “We hebben pas een waarschuwing gehad dat er binnenkort bekeurd gaat worden. En inderdaad, het bedrijventerrein is opgeknapt, maar er is nog steeds een tekort aan parkeerplaatsen. Er zijn extra vakken gemaakt, maar er zijn er ook weer afgevallen omdat ze bijvoorbeeld voor een nooduitgang of op het terrein van de bedrijven zelf waren gemaakt. Dat is zonde van het geld. Ik hoop dat de gemeente inziet dat er extra plekken moeten komen. Dit zou bijvoorbeeld mooi kunnen op het brede trottoir.Dat was eerst ook de bedoeling, maar later is dat ingetrokken omdat het volgens de verkeerskundige niet wenselijk was.”

De boete voor foutparkeren bedraagt 90 euro. Stilstaan met mogelijk gevaar voor anderen is 140 euro en parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats kost 370 euro.