Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam kijkt kritisch mee met provincie naar de actualisatie van de vergunning van Ruigenhil Vastgoed, Nedstaal, FNsteel en Heros. Belangrijke aspecten voor de gemeente zijn gezondheid en luchtkwaliteit. De gemeente adviseert om de voorschriften op deze aspecten verder aan te scherpen. Dit staat in de zienswijze die de gemeente heeft ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), die namens de provincie het bevoegd gezag is voor de vergunning van deze bedrijven.

 Zienswijze
De vergunning wordt op initiatief van de provincie geactualiseerd om zo te voldoen aan een Europese richtlijn. Deze schrijft voor dat verouderde vergunningen vóór 8 maart 2016 geactualiseerd moeten zijn. De gemeente kijkt kritisch mee met de provincie en adviseert om de uitstoot van verontreinigingen door de bedrijven in te perken door aanscherping van de voorschriften.

Ter onderbouwing van de zienswijze heeft bureau Mobilisation for the Environment in opdracht van het college van B en W de ontwerpbeschikking behorend bij de vergunning beoordeeld. De beoordeling was gericht op de onderdelen gezondheid en luchtkwaliteit en maakt integraal onderdeel uit van de zienswijze.

De belangrijkste bevindingen van bureau Mobilisation zijn:

  • Het is niet duidelijk genoeg hoe aangeleverd schroot wordt geïnspecteerd op aanwezige verontreinigingen. Geadviseerd wordt het acceptatiebeleid hierop aan te scherpen;
  • Er is nader onderzoek nodig naar de mogelijkheden om de emissie van ‘stof’ vanuit het bedrijf te verminderen;
  • In de vergunning moet vastgelegd worden over welke periode de normen gelden;
  • Door meer controles en continu metingen op verschillende locaties uit te voeren kan de uitstoot van stoffen beter gemonitord worden;
  • De vergunning moet tijdelijke overschrijding van de normen voor stof niet toestaan.

Samenwerking met bedrijfsleven en inwoners
In het licht van de Samenlevingsagenda, hecht het college eraan ook in dit dossier samen op te trekken met zowel bedrijfsleven als inwoners om een gezonde leefomgeving en goede luchtkwaliteit in Alblasserdam te bewaken. Daarom bespreekt wethouder Arjan Kraijo de zienswijze binnenkort met de OZHZ en Nedstaal en FNsteel en zal hij onder meer aandacht vragen voor de zorgen die leven in de samenleving ten aanzien van deze bedrijven en nogmaals het belang onderstrepen van verbinding met de samenleving. Ook bij de provincie brengt de wethouder de luchtkwaliteit en gezondheid in Alblasserdam onder de aandacht. Hij heeft inmiddels een gesprek gevoerd met het Actiecomité ‘Alblasserdam Schoner, Stiller, Stofvrijer’.

 Revisietraject
Parallel aan dit actualisatietraject loopt een revisietraject waarin de huidige vergunning wordt herzien. In het revisietraject komen onderwerpen aan de orde waar de Europese richtlijn geen betrekking op heeft. De gemeente heeft hierbij de rol van wettelijk adviseur en kijkt in die hoedanigheid kritisch mee met de voor Alblasserdam belangrijke aspecten als veiligheid en geurhinder naast luchtkwaliteit en gezondheid. Ook hiervoor schakelt de gemeente externe expertise in om zich goed te laten adviseren.

Openbaar
De zienswijze en de rapportage van Mobilisation zijn openbaar en te vinden op de website van de gemeente.

Nedstaal Alblasserdam