camerabewaking [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft ingestemd met het collegevoorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen, zodat camerabewaking op bedrijventerreinen in het Damdorp mogelijk wordt. Daarnaast stelt Alblasserdam op initiatief van Ondernemersvereniging De Noord en Ondernemerskring Alblasserdam (OKA) een ondernemersfonds in waarmee het bedrijfsleven gezamenlijk kan investeren in de bevordering van het vestigingsklimaat van Alblasserdam. Dit fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting van dertig euro per ton op niet-woningen per 1 januari 2016.

Het wordt beheerd door een nog op te richten stichting van vertegenwoordigers van ondernemers.

Samen collectieve taken financieren
Het ondernemersfonds biedt ondernemers de mogelijkheid om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. Niet alleen commerciële bedrijven, winkels en horeca doen mee, maar ook non-profitorganisaties zoals onderwijs en zorg. Het fonds kan ingezet worden voor bijvoorbeeld collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen, sfeerverlichting in winkelgebieden en verdere verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. De bedrijven kunnen zo gezamenlijk investeren in de bevordering van het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling van Alblasserdam.

Stichting gaat opbrengt beheren
Inmiddels zijn er al zo’n veertig andere gemeenten in Nederland met een ondernemersfonds op OZB-basis. In navolging daarvan hebben Ondernemersvereniging De Noord en Ondernemerskring Alblasserdam (OKA) het initiatief genomen om hier zo’n fonds op te richten. Bij dit proces zijn ook verschillende winkeliersverenigingen betrokken. Het is de bedoeling dat er een Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam wordt opgericht, die namens de ondernemers de opbrengst zal beheren. De verhoudingen tussen de gemeente en de Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam wordt in een convenant vastgelegd. Dit wordt vóór vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Daarnaast wordt, in nauw overleg met de ondernemers, gewerkt aan de indeling van de gemeente in verschillende gebieden, waarbinnen ondernemers zich kunnen organiseren om de financiële middelen uit het fonds daadwerkelijk te benutten. De gemeente heeft geen zeggenschap over de besteding van het geld: het Ondernemersfonds is vóór ondernemers, dóór ondernemers.

Blij met unaniem besluit raad
,,Mede namens de verenigde ondernemers bedankt OV De Noord de gemeente Alblasserdam voor zijn steun bij het starten van dit ondernemersfonds”, zegt voorzitter Edwin Struis van OV De Noord. ,,De gemeente heeft nauw met ons samengewerkt om de plannen verder uit te werken en we zijn dan ook heel blij met de unanieme besluitvorming van de gemeenteraad. Hiermee maken we met elkaar Alblasserdams motto ‘Samen doen’ waar.”

Pilot
Nu camerabewaking op bedrijventerreinen mogelijk wordt, wordt voorgesteld om te starten met een proef op de terreinen Hoogendijk en Nieuwland Parc. Het is de bedoeling dat de bewaking van de terreinen op korte termijn gerealiseerd gaat worden.

camerabewaking [Desktop Resolutie]