Zeecontainer-hangplek-jeugd-MediumALBLASSERDAM – De plaatsing van drie hangcontainers in Alblasserdam, is voorlopig uitgesteld. Het was de bedoeling dat de halfopen zeecontainers, bedoeld voor jongeren, nog voor het einde van het jaar geplaatst zouden worden. Daar ziet de gemeente, bij nader inzien, van af. De procedure wordt opnieuw gedaan. Dit nadat de gemeenteraad en omwonenden kritiek hebben geuit op de handelswijze van het college van B&W.

Excuses
In een raadsinformatiebrief laat wethouder Dorien Zandvliet weten dat er achteraf gezien niet juist gehandeld is. “We hebben een aantal overwogen afwegingen gemaakt, die achteraf gezien niet de juiste waren. Waar het gaat om het betrekken van direct omwonenden in een vroegtijdig stadium en het op de juiste waarde schatten van de rol die de gemeenteraad in een dergelijk dossier wil spelen, is het niet goed gegaan. Voor dit proces bieden wij onze excuses aan,” aldus Zandvliet.

Kopiëren / plakken
Ook de procedure van publicatie van de vergunningsaanvraag voor de hangcontainers is niet gelopen, zoals dat had gemoeten. Door verkeerd kopiëren en plakken van de tekst van een deel van de aanvraag, is in de tekst alleen de locatie Rembrandtlaan opgenomen. Dat terwijl het college drie locaties in het vizier had. Behalve bij de skatebaan aan de Rembrandtlaan zouden er ook containers komen aan de Fazantstraat en bij de parkeerplaats bij het Lammetjeswiel.

Gesprekken
De gemeente is inmiddels gestart met de gesprekken met omwonenden. “De eerste gesprekken met een delegatie van omwonenden zijn reeds gevoerd en waren informatief en constructief,” aldus wethouder Dorien Zandvliet.

Opnieuw
Na het gezamenlijke traject wordt de vergunning voor de hangcontainers op de locaties aan Fazantstraat, Lammetjeswiel (parkeerterrein) en Rembrandlaan (skatebaan) opnieuw gepubliceerd. Dit is dan de laatste stap van het informatieve traject. Na de publicatie kan iedereen die zich daartoe geroepen voelt, bezwaar maken.

Wifi
Met het plaatsen van de containers, die per stuk zo’n 6.000 euro kosten, hoopt de gemeente Alblasserdam de overlast van rondhangende jeugd in het dorp terug te dringen. “Er is bewust voor de bovengenoemde locaties gekozen. Bij de eerste twee plekken ontmoeten jongeren elkaar al. De derde plek is gekozen vanwege de vele meldingen van rondhangende jongeren in de wijk Kinderdijk. Het uitstel geeft ruimte voor gesprekken met omwonenden en biedt mogelijkheden om dan ook daadwerkelijk aanpassingen te kunnen doen als dat nodig blijkt te zijn,” stelt wethouder Zandvliet. De gemeente wil de containers, indien mogelijk, uitrusten met draadloos internet. (wifi).

Welstandscommissie
De welstandscommissie van de gemeente heeft een negatief advies uitgebracht voor de plaatsing van de containers. Dit in verband met het materiaalgebruik en de daarmee samenhangende beeldkwaliteit. Het college van B&W vindt echter dat de Jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) tegen een stootje moeten kunnen. Om die reden is er afgeweken van het uitgebrachte advies.

Overlast
De JOP’s maken deel uit van een breed jeugdbeleid en dragen er mede aan bij dat de overlast van jeugd in de gemeente wordt verminderd. In Alblasserdam is de aanpak van overlast door jongeren al langere tijd een speerpunt van de gemeente, zowel vanuit openbare orde en veiligheid als vanuit het jeugdbeleid. De meest recente cijfers geven aan dat aanpak van overlast op allerlei manieren nodig is. De meldingen zijn in 2014 (tot en met 30 november) met 28,5% gestegen ten opzichte van 2013. Er zijn tot nu toe 343 meldingen van overlast geregistreerd. Ook in de Samenlevingsagenda ‘Samen Doen’ is de plaatsing van de JOP’s opgenomen als onderdeel van het integrale jeugdbeleid. Samen met politie, jeugdwerk en jongeren zelf wordt gewerkt aan de uitvoering hiervan.

2015
De gemeenteraad is inmiddels per raadsinformatiebrief geïnformeerd. Begin 2015 krijgen de gesprekken met omwonenden een vervolg.