Gezondheid+Jeugd_620REGIO – De financiële problemen van de Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD ZHZ) zijn nog groter dan eerder dit jaar is gemeld. De Dienst kampt met een structureel tekort van € 2 miljoen, daarnaast zijn er in het jaar 2014 nog incidentele meerkosten van € 600.000. De 17 deelnemende gemeenten, waaronder de gemeente Alblasserdam, moeten over het jaar 2013 een extra bijdrage van € 1,38 per inwoner betalen. Voor 2014 en volgende jaren zijn de gevolgen nog niet precies duidelijk. Het Algemeen Bestuur heeft per direct maatregelen genomen, zoals een vacaturestop en een investeringsstop. Daarnaast zal de Dienst moeten bezuinigen in de eigen organisatie.

De nieuwe cijfers staan in de jaarrekening 2013 en de bestuursrapportage 2014 van de dienst. Het bestuur is geschokt door de tegenvallende cijfers. ,,Er is sprake van een ongezonde bedrijfsvoering. Het is niet helder, er wordt weinig transparant gewerkt, een taakstelling van € 1,4 miljoen is niet in de begroting verwerkt. Mede daardoor is het ook moeilijk geweest bij te sturen”, zegt bestuurslid dhr. P Vat, portefeuillehouder financiën van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Het bestuur betreurt het zeer dat de gemeenten nu bij moeten betalen.

Onderzoek
De voormalige GGD, waaruit de Dienst Gezondheid & Jeugd in 2013 is voortgekomen, kampte ook al met financiële problemen. De nieuwe Dienst is er nog niet in geslaagd daar een einde aan te maken. De problemen van de nieuwe Dienst kwamen pas goed naar voren bij het opstellen van de jaarrekening in mei 2014. Het dagelijks bestuur besloot daarop een extern onderzoek te laten doen naar de financiën en bedrijfsvoering.

Naar aanleiding van dat onderzoek heeft het algemeen bestuur diverse maatregelen genomen: het verlenen van buitengewoon verlof aan de directeur, het benoemen van een interim-directeur (dhr. A. Wijten), het aanstellen van een financieel adviseur voor het bestuur (dhr. Peter Verheij, wethouder in Alblasserdam) en diverse vervolgonderzoeken, waaronder een nadere toetsing van de cijfers (validatie-onderzoek).

Gemeenten
Uit deze validatie blijkt dat de extern onderzoekers in juni nog te optimistisch waren, omdat zij er van uitgingen dat de tekorten van tijdelijke aard waren. Nu blijkt dat er structurele tekorten zijn, die deels voortkomen uit eerdere besluiten die nooit goed in de begroting zijn verwerkt. Het tekort over 2013 is €1,8 miljoen ten opzichte van de begroting. Door de reserves niet aan te vullen maar juist aan te spreken, kan het tekort worden beperkt tot € 669.000. Volgens de gemeenschappelijke regeling moeten de 17 deelnemende gemeenten dit bedrag betalen door een extra bijdrage per inwoner.

Bezuinigingen
De gevolgen voor 2014 en de jaren daarna zijn nog niet precies duidelijk. Ten eerste wil het bestuur nog meer zekerheid over de cijfers van 2014, ten tweede heeft de directie de opdracht om maatregelen en bezuinigingen aan te geven om de begroting voor de komende jaren op orde te brengen. Het bestuur adviseert de gemeenten wel om geld te reserveren om het tekort bij de Dienst af te dekken. ,,De nieuwe gegevens tonen de noodzaak van de eerder genomen maatregelen aan. De bedrijfsvoering moet beter, de tijdelijk directeur is daar hard mee aan de slag”, zegt voorzitter K. Lambrechts van de Dienst Gezondheid & Jeugd. ,,Maar het kost tijd om de bedrijfsvoering gezond te maken.”