maaien (Medium)REGIO – Op 16 juni 2014 start Waterschap Rivierenland met de controle van het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard worden gecontroleerd. De dijkbeheerders controleren of particulieren hun percelen aan de dijk hebben gemaaid. Deze controle wordt zowel in de zomer als het najaar uitgevoerd. Door de dijken te maaien blijft de grasmat op de dijken sterk. Hierdoor blijven ze goed bestand tegen het rivierwater bij hogere waterstanden. Bovendien is op gemaaide dijken eventuele schade beter op te merken.
Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen binnen de zogenaamde kernzone van de dijk moeten de dijktaluds en de bermen maaien. Het maaisel en alle distels en brandnetels moeten vóór 16 juni 2014 worden verwijderd. De dijkbeheerders gaan dit vanaf die datum controleren. Of een perceel zich bevindt in een kernzone van een dijk is na te gaan op de website van Waterschap Rivierenland. Zie http://www.waterschaprivierenland.nl/digitaal_loket/kern-

Op tijd beginnen
Als bij de schouw blijkt dat percelen onvoldoende zijn onderhouden, ontvangen de eigenaren die het onderhoud moet uitvoeren, schriftelijk een waarschuwing van het waterschap. Zij krijgen dan de kans het onderhoud alsnog uit te voeren. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het onderhoud uit. Dit op kosten van de betreffende eigenaar. Op tijd beginnen met het onderhoud van de dijk kan dit voorkomen.