molenwaard lintjesregen 2014 4814aMOLENWAARD – Veertien personen hebben vrijdag 25 april 2014 uit handen van burgemeester Dirk van der Borg een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Dit gebeurde ter gelegenheid van de Algemene Decoratiegelegenheid 2014 (Lintjesregen). De plechtigheid begon om 09.30 uur in De Boeren Klaas aan de Gijbelandsedijk in Brandwijk. De gelukkigen waren: de heer mr. J.S. Ort uit Oud Alblas,  de heer S. Tukker uit Ottoland, mevrouw J.M. Hartsuiker-van Es uit Nieuw-Lekkerland, de heer E.J. Hartsuiker uit Nieuw Lekkerland, de heer N. Schellingerhout uit Oud-Alblas, de heer T. van Vuuren uit Oud-Alblas, mevrouw E.M. van Vuuren-Swijnenburg uit Oud-Alblas, de heer E. Kusters uit Groot-Ammers, mevrouw L.A.C. van Drunen-Visch uit Oud-Alblas, de heer J.W. den Boer uit Brandwijk, de heer M. Bakker uit Bleskensgraaf, mevrouw M.J. Spruijt-Janse uit Alblasserdam, de heer J. van der Velde uit Langerak en mevrouw J. Oorebeek-Boon uit Nieuw Lekkerland. Foto: Wim Deelen.

1) De heer mr. J.S. Ort uit Oud Alblas
1992 – heden
Bestuurslid van vanaf 1998 tot heden voorzitter van de Technische Avondschool voor Alblasserdam.

1992-heden
Oprichter en voorzitter van de Ondernemers Kring Alblasserdam. Betrokkene heeft er o.a. voor gezorgd dat de gemeente de Alblasserdamse ondernemers faciliteert en ondersteund. Ook is hij sinds 2008 lid van het ondernemerspanel Verlichting Administratieve Lasten en hij heeft zich ingezet voor het project rondom de AED’s.

1993-heden
Van 1993 tot 2006 bestuurslid van de Rabobank Papendrecht-Alblasserdam, van 2006 tot 2010 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank Drechtsteden Midden-Noord, van 2010 tot 2011 bestuurslid van de Rabobank Drechtsteden en vanaf 2011 tot heden lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Drechtsteden. Als voorzitter van de Raad van Bestuur heeft betrokkene twee bankfusies tot stand gebracht.

2008-heden
Bestuurslid en vanaf 2011 tot heden vicevoorzitter van Scheepsbouw Nederland. dit is de overkoepelende organisatie van de brancheverenigingen HME en de VNSI.

2008-heden
Bestuurslid en vanaf 2011 tot heden voorzitter van de Vereniging Holland Marine Equipement. Deze vereniging vertegenwoordigt ruim 280 bedrijven die actief zijn in de maritieme toeleveringsindustrie. Daarnaast heeft betrokkene als lid van de Opleidingscommissie gefungeerd.

2011-heden
Lid van de Advisory Board van het maritiem adviesbureau Bloem Doze Nienhuis BV.

2013-heden
Lid van de Raad van Commissarissen van Capitol Steel Technologies BV te Sliedrecht.

O.g.v. deze verdiensten is de heer Ort benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

2) De heer S. Tukker uit Ottoland

tot 1987
Lid van de toenmalige vrijwillige brandweer van Ottoland.

1974-1998
Lid van de Kerkenraad (achtereenvolgens als notabel, diaken en ouderling) van de Nederlandse hervormde kerk te Ottoland.

1977-1983
Bestuurslid van de Eben Haëzerschool te Ottoland.

1979-1998
Bestuurslid van de Stichting Dorpshuis Ottoland.

1998-heden
Maaltijdbezorger bij de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek te Bleskensgraaf.

1999-2013
Chauffeur voor de Vereniging Buurtbussen Alblasserwaard.

1999-heden
Ophaler en bezorger van spullen voor de kringloopwinkel te Goudriaan.

2009-heden
Voorzitter van de plaatselijke afdeling van de PCOB.

O.g.v. deze verdiensten is de heer Tukker benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

3) Mevrouw J.M. Hartsuiker-van Es uit Nieuw-Lekkerland
1975-heden
Vrijwilliger bij het Christelijk Gemengd Koord Omnia Cum Deo te Nieuw-Lekkerland. Betrokkene is o.a. hoofdredacteur van het contactblad dat vijf keer per jaar verschijnt en zij is lid van de pr-commissie en reiscommissie.

1979-heden
Bestuurslid/penningmeester van de Vrijzinnige Hervormde Vrouwenfederatie, afdeling Alblasserdam en vanaf 1995 vrijwilliger bij de Hervormde Elthetogemeente te Alblasserdam. Betrokkene is redactielid van het kerkblad en coördinator van de rommel- en kerstmarkt van de Elthetogemeente. Daarnaast is zij van 1994 tot 2004 lid geweest van het landelijk bestuur van de VHVF.

1982-1997
Vrijwilliger bij de Mytylschool De Brug te Rotterdam. Betrokkene fungeerde als medewerker van de schoolbibliotheek.

2007-heden
Bestuurslid van het Historisch Genootschap Roterodamum te Rotterdam. Daarnaast verricht betrokkene diverse werkzaamheden, waaronder het verzorgen van de administratie van de Stichting Historische Publicaties Roterodamum, de dochterstichting van het genootschap.

O.g.v. deze verdiensten is mevrouw Hartsuiker-van Es benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

4) De heer E.J. Hartsuiker uit Nieuw Lekkerland

1972-1978
Medeoprichter/bestuurslid van de Stichting Stimo in Nieuw-Lekkerland. Genoemde stichting had tot doel het opzetten en coördineren van het verenigingsleven in Nieuw-Lekkerland op het gebied van sport, educatie en maatschappelijk welzijn.

1982-1988
Voorzitter van de oudercommissie en voorzitter van de medezeggenschapscommissie van de Mytylschool “De Brug” te Rotterdam.

1984-heden
Diverse functies binnen de Hervormde Elthetogemeente te Alblasserdam. Sedert 1984 is decorandus lid van de kerkenraad van genoemde kerkelijke gemeente, eerst als ouderling-kerkvoogd en later (sedert 1992) als voorzitter van het college van ouderling-kerkrentmeesters. Hij verzorgt onder meer de financiële stukken en de ledenadministratie. ook de opzet en uitvoering van financiële acties zoals de Actie kerkbalans, de Paascollecte en de collecte voor de Generale Kas behoren tot zijn werkzaamheden.

Daarnaast is hij reeds zeer lange tijd bestuurslid van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten te Alblasserdam waarbinnen hij thans de functie van interim-voorzitter vervult. Voorts verricht hij een aantal activiteiten t.b.v. de jaarlijkse rommel- en kerstmarkt en tevens is hij webmaster van de website van de kerk.

2009-heden
Verzorger van computercursussen voor senioren in Nieuw-Lekkerland. Deze cursussen worden aangeboden door de L&N Smit’s Stichting in samenwerking met het Seniorenweb.

O.g.v. deze verdiensten is de heer Hartsuike benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

5) De heer N. Schellingerhout uit Oud-Alblas
??-1986
Bestuurslid en showinstructeur van de Showband Jong Holland. In 1986 was betrokkene tevens auteur van het Jong Holland Jubileumboek

1985-1994
Bestuurslid van de Christelijke Schoolvereniging te Oud-Alblas. Hij was tevens medeorganisator van het jubileumfeest van de school en was betrokken bij de realisatie van een gedenkboek

1993-2002
Diaken van de Hervormde Gemeente Oud-Alblas

2002-heden
Bestuurslid van de Historische Vereniging Binnenwaard en secretaris van de gelieerde Stichting Publicaties Binnenwaard. Als Bestuurslid van de Historische vereniging was hij vertegenwoordiger van de dorpskern Oud-Alblas. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de archivering. Als secretaris van de Stichting Publicaties Binnenwaard ondersteunt hij de redactie met het verzamelen, archiveren en scannen van het materiaal. Thans is hij betrokken bij de opzet van het verenigingsboek. Hij bezorgt tevens de uitgegeven boeken bij de boekhandels in de regio.

2004-2011
Secretaris van de Stichting Diaconaal maatschappelijk Werk Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een hulpstichting die maatschappelijke dienstverlening levert aan mensen met onder andere psychische problemen. Hij behartigde de belangen van de stichting door diverse bijeenkomsten te bezoeken.

2008-heden
2e secretaris en ledenadministrateur van het Drechtstedenkoor Praise Him. Als ledenadministrateur houdt hij maandelijks de ontwikkelingen bij, verwerkt dit in de nieuwsbrief en registreert tevens de donateurs.

O.g.v. deze verdiensten is de heer Schellingerhout benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

6) De heer T. van Vuuren uit Oud-Alblas

1971-heden
Leidinggevende van de Zondagsschool Benjamin van de Hervormde Gemeente Oud-Alblas. Hij begeleidde daarnaast de zan op het orgel, was aanwezig bij de vergaderingen en vertelde de boodschap van het Evangelie aan de kinderen.

1972-1992
Organist van de Hervormde Gemeente Oud-Alblas. Hij begeleidde wekelijks de erediensten op het orgel.

1992-heden
Ouderling van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Oud-Alblas (met uitzonderling van 2004-2006). Hij woont de erediensten bij, staat de predikant met raad bij en verricht huisbezoeken. Daarnaast vindt er wekelijks een vergadering plaats.

2011-heden
Vrijwilliger bij Philadelphia, afdeling Handpalm Bleskensgraaf. De bewoners zijn zwakbegaafd. Betrokkene fungeert als allround vrijwilliger. Hij gaat mee naar doktersbezoeken, leest voor, zingt en doet spelletjes met de bewoners.

2011-heden
Vrijwilliger bij verpleeghuis Salem. Twee dagdelen per week is hij actief in het verpleeghuis. Hij gaat wekelijks een stukje fietsen (op de rolstoelfiets) met de bewoners en hij helpt op de afdeling houtbewerking. Tevens fungeert hij als chauffeur van de rolstoelbus wanneer dit nodig is.

Daarnaast is hij mantelzorger van een zwakbegaafde tante en thans is hij mantelzorger voor zijn schoonouders.

O.g.v. deze verdiensten is de heer T. van Vuuren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

7) Mevrouw E.M. van Vuuren-Swijnenburg uit Oud-Alblas

1971-2013
Leidinggevende bij zondagsschool Benjamin van de Hervormde Gemeente te Oud-Alblas. Betrokkene bereidde lessen voor en verzorgde de zondagsschool wekelijks. Sinds 1983 is betrokkene tevens penningmeester van de zondagsschool. Hier hoort ook het organiseren van de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte bij.

1988-heden
Lid van de commissie contactmiddagen 50+. Betrokkene draagt bij aan de organisatie van activiteiten voor ouderen. Tijdens de activiteiten begeleidt betrokkene de samenzang op het orgel. Voorts is betrokkene jaarlijks actief bij de knutselweek in Oud-Alblas en de vakantiebijbelweek. Daarnaast loopt zij verschillende collectewijken in het dorp en maakt zij eens per 10 weken een verenigingsgebouw school. Samen met andere familieleden is zij mantelzorger/ondersteuner van haar ouders en in het verleden heeft zij haar maan bijgestaan in de mantelzorg/ondersteuning voor andere mensen.

O.g.v. deze verdiensten is mevrouw Van Vuuren-Swijnenburg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

8) De heer E. Kusters uit Groot-Ammers      
1982-2013
Lid van de vrijwillige brandweer van de gemeente De Bilt, post Bilthoven.
O.g.v. deze verdiensten is de heer Kusters benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

9) Mevrouw L.A.C. van Drunen-Visch uit Oud-Alblas

1957-1969
Leider van de padvinderij/scouting in Gorinchem, Dordrecht en Papendrecht.

1969-1978
Secretaris van de Oranjevereniging Marijke.

1972-1977
Secretaris van de Stichting Verenigingsraad Oud-Alblas (Trefpunt Oud-Alblas).

1974-1996
Afgevaardigde van “Huppel in” in de verenigingsraad Oud-Alblas.

1974-heden
Oprichter tot 1996 voorzitter en vanaf 1996 medewerker creatieve dagen van “Huppel in. Deze organisatie organiseert activiteiten, zoals de kinderactiviteitenweek in Oud-Alblas.

1981-1985
Lid van de Activiteitencommissie uitbreiding Trefpunt. Zij was betrokken bij de organisatie van een kunst- en antiekbeurs.

O.g.v. deze verdiensten is mevrouw Van Drunen-Visch  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

10) De heer J.W. den Boer uit Brandwijk
1976-1980
Voorzitter van de Christelijke Plattelandsjongeren West-Alblasserwaard.

1980-1984
Voorzitter/secretaris van de Agrarische Jongeren Zuid-Holland.

1988-2000
Voorzitter van Welvaart en leefomgeving, afdeling Alblasserwaard.

1990-2013
Voorzitter van de Economische Studiegroep Oud Alblas, een studieclub voor agrarische ondernemers.

1992-heden
Wijkouderling, lid van de beroepingscommissie, preeklezer lid van de kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk Sliedrecht. Ook brengt decorandus elke maand kerkbladen rond van de oudere leden.

1994-2006
Afdelingsbestuurs- en ledenraadslid van de Zuivelcoöperatie Campina.

2000-heden
Schouwmeester van de noordkant Oud Alblas bij het Hoogheemraadschap A&V. Sinds vorige winter is hij ook schouwmeester van de polder Molenaarsgraaf/Brandwijk Westkant i.v.m. het overlijden van de vorige schouwmeester. naast de bijeenkomsten van de schouwmeesters zijn er periodiek een normale schouw, een herschouw en een diepteschouw.

2001-2012
Lid, vanaf 2009 secretaris van het dagelijks bestuur van de Coöperatieve Bond Agrarische Bedrijfsverzorging Noord en West Nederland.

2002-2006
Voorzitter van de Agrarische Adviesraad van Rabobank Merwestroom.

2002-2007
Voorzitter van LTO Vakgroep Veehouderij Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

2003-heden
Penningmeester van de Stichting Green Valley in Wageningen. Doel van de stichting is het ontwikkelen, bevorderen en ondersteunen van projecten gericht op de verbetering van de relatie tussen stand en platteland. De laatste jaren richten de activiteiten zich sterk op het ondersteunen van zorgboeren en cliënten van zorgboeren. Aanvankelijk werden de meeste projecten gerealiseerd in Gelderland en Overijssel, maar inmiddels strekken de werkzaamheden zich uit over het gehele land. Een aantal keer per jaar komt het bestuur bij elkaar om te vergaderen en plannen te bespreken.

2004-2007
Lid van de commissie Arbeid en Sociale Zaken van LTO Noord.

2005-2013
Bestuurslid van het CDA, afdeling Graafstroom.

2007-heden
Regiovertegenwoordiger van het CDA, afdeling Graafstroom, sinds 2009 voorzitter van het CDA, regio De Waarden.

2008-heden
Vicevoorzitter van Christen contact Agrariërs .

2008-heden
Secretaris en later voorzitter van het kringloopcentrum Graafstroom.

2009-heden
Lid van het Algemeen Bestuur van het CDA, provinciale afdeling Zuid-Holland.

2011-heden
Voorzitter van de stichting Vrienden van Graafzicht. De stichting zamelt geld in om diverse extra’s voor de cliënten van het woonzorgcentrum Graafzicht te kunnen realiseren. In 2011 is het opknappen van een binnentuin gerealiseerd en in 2012 werd een busje aangeschaft.

O.g.v. deze verdiensten is de heer Den Boer  benoemd tot Ridder  in de Orde van Oranje Nassau

11) De heer M. Bakker uit Bleskensgraaf

1979-heden
Vrijwilliger bij de avondvierdaagse. Hij stippelde gedurende 20 jaar de routes uit en leidt de avondvierdaagse.

1986-heden
Bezorger van maaltijden bij de stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstroom.

1990-heden
Vrijwilliger bij de stichting Hulp Oost Europa. Hij sorteert de kleding en laadt de vrachtwagens in.

1995-heden
Vrijwilliger bij het verzorgingstehuis Graafzicht. Hij sorteert dagelijks het oud papier en het glas van het verzorgingstehuis. Hij zorgt er voor dat het glas in de glasbak terecht komt en het oud papier buiten wordt gezet op de ophaaldagen. Daarnaast brengt hij de weekkranten en de dagpost van de bewoners van het verzorgingstehuis rond.

2005-heden
Bezorger van maaltijden van het verzorgingshuis Graafzicht naar Nieuw-Lekkerland e.o. Hij fungeert als invaller.

O.g.v. deze verdiensten is de heer M. Bakker benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

12) Mevrouw M.J. Spruijt-Janse uit Alblasserdam

Omdat de verdiensten van decoranda liggen in de gemeente Molenwaard, worden, op verzoek van de aanvrager, de versierselen uitgereikt in de gemeente Molenwaard.

1987-heden
Vrijwilliger bij de stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek. De doelstelling van de stichting is om hulp en diensten te verlene aan ouderen en andere hulpbehoevende personen, wanneer familie of buren daartoe niet in de gelegenheid zijn of wanneer er behoefte is aan directe hulp in afwachting van professionele hulpverlening.

Betrokkene is via de stichting vrijwilliger en contactpersoon voor tafeltje-dek-je, hulpverlening en alarmering in de kern Oud-Alblas en vrijwillig medewerker op het kantoor van de stichting.

2009-heden
Vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Alblasserdam. Betrokkene bezoekt gasten van de Zonnebloem, begeleidt dagtochten en gaat jaarlijks een week mee met de vakantie als begeleider.

O.g.v. deze verdiensten is mevrouw Spruijt-Janse benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

13) De heer J. van der Velde uit Langerak

1972-1981
Lid van de vrijwillige brandweer in Hoornaar.

1975-heden
Kerkenraadslid en thans scriba van de PKN te Langerak.

1982-1986
Voorzitter van de Oranjevereniging Uitwijk-Waardhuizen.

1986-1999
Voorzitter van de Zondagsschool te Vinkenveen.

1994-2012
Pastor van de camping De Klepperstee Ouddorp. Een vakantieproject van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond te Bilthoven. Daarnaast was hij actief voor DABAR (evangelisatiewerk op een camping in Nederland).

2003-2007
Voorzitter van het Interkerkelijk Koor Nieuwpoort-Langerak.

O.g.v. deze verdiensten is de heer Van der Velde benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

14) Mevrouw J. Oorebeek-Boon uit Nieuw Lekkerland
1987-heden
Secretaris extern van de uitwisseling Rwanda (de uitwisseling is opgericht door de Gereformeerde Kerken in Nederland). Het doel van de stichting is het delen van spiritualiteit. Na de genocide in 1994 is de stichting zich meer gaan toeleggen op hulpverlening. Betrokkene verzorgt de verslagen van vergaderingen, onderhoudt de contacten met de organisatie Kerk in Actie en onderhoudt de contacten met de kerken in Rwanda. Tevens bereidt zij de bezoeken voor en gaat sinds enkele jaren zelf regelmatig naar Rwanda.

1990-2012
Ouderling-scriba en ouderling en notulist van de kerkenraad van de Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland.

2006-heden
Vrijwilliger bij en bestuurslid van de L en N Smit’s Stichting. Zij ondersteunt de maaltijdvoorziening, ondersteunt het service- en informatiepunt en zij is coördinator van het signalerend huisbezoek en tevens lid van het dagelijks bestuur.

2007-heden
Initiator van het project Zondagsschool in Rwanda i.s.m. de PKN. In samenwerking met een college zorgt betrokkene voor de vertaling en publicatie van de Kijkbijbel en deze wordt verspreid in Rwanda. Daarnaast ontwikkelt zij cursussen voor de leiding van zondagsscholen in Rwanda en fungeert zij als gastdocent. Tevens onderhoudt zij de contacten met de stichting AMU als vertegenwoordiger van de PKN. Jaarlijks is zij enkele weken in Rwanda voor dit project.

2010-heden
Bestuurslid van de Stichting Vrienden van Abajo ba Kristo. De stichting ondersteunt het werk van de diaconessen in Rwanda. Betrokkene maakt programma’s voor de zondagsschool, zet zich in voor de geloofsoverdracht, verricht huisbezoeken en geeft adviezen aan de weeskinderen. In Nederland verschaft zij informatie over het werk in Rwanda en onderhoudt zij de contacten met sponsors en schrijft notities met betrekking tot het werk van de vrijwilligers en ondersteunt de vrijwilligers aldaar.

O.g.v. deze verdiensten is mevrouw Oorebeek-Boon benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

molenwaard lintjesregen 2014 4814a