Alblasserwerf AlblasserdamALBLASSERDAM – Woningcorporatie Woonkracht10 heeft interesse getoond in de afname van maximaal 43 dijk- en havenwoningen in Alblasserdam. Afronding van de wijk Alblasserwerf lijkt hiermee een stap dichterbij. Het college van B&W van Alblasserdam wil hier medewerking aan verlenen omdat het aansluit bij haar ambitie. Om het plan mogelijk te maken, stelt het college van B&W de raad voor in te stemmen met financiële afspraken met Woonkracht10 en Alblasserwerf CV en om af te wijken van het beeldkwaliteitsplan uit 2004 voor de dijk- en havenwoningen.
Bouwplan
De bouw van de 43 dijk- en havenwoningen is nu mogelijk, omdat Woonkracht10 mogelijkheden ziet om de woningen te verhuren. Hierdoor hoeft niet langer vastgehouden te worden aan koop. Voor de gemeente is het een strikte randvoorwaarde dat er financieel geen nadeel ondervonden wordt. Door een aanpassing van de afspraken met de ontwikkelaar te koppelen aan een financiering voor Woonkracht10 kan dit worden bereikt.

Beeldkwaliteitsplan
Het maatschappelijk belang is groot en er is geen financieel haalbaar plan te realiseren binnen de huidige randvoorwaarden. Het college vraagt de gemeenteraad daarom beperkt af te wijken van het beeldkwaliteitsplan en terug te vallen op de reguliere Welstandstoets.

Stagnatie
In een persbericht schrijft de gemeente dat het aanzien van het dorp door stilstand al jaren onder druk staat. “Bewoners ervaren veel nadeel van de stagnatie. De openbare ruimte is nog niet klaar, onderdelen van wegen en fietspaden zijn niet of gedeeltelijk gerealiseerd en de lege gaten geven de wijk een onvoltooid aanzien. Bij positieve besluitvorming door de raad kan de bouw nog voor de zomer starten. Ook het ontbrekende stuk fietspad langs het Dijklint kan dan gerealiseerd worden wat de veiligheid van de weggebruikers ten goede komt,” aldus het college van B &W.

21 januari
Het voorstel wordt op 21 januari 2014 in de commissievergadering en op 28 januari 2014 in de gemeenteraad besproken. Besluitvorming en goedkeuring van het plan bij Woonkracht10 vindt ook in deze periode plaats.