beeld-vanaf-papendrechtALBLASSERDAM – Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland willen overgaan tot inpassingsplannen voor 4 Zuid-Hollandse gemeenten die weigeren of verzuimen windenergielocaties op te nemen in hun bestemmingsplannen. Met een inpassingsplan maakt de provincie de aangewezen locaties voor windenergie ruimtelijk zelf mogelijk. Het gaat om de gemeenten Midden-Delfland, Westland, Papendrecht en Alblasserdam.

“De eerste 3 gemeenten hebben in een brief aan GS laten weten de aangewezen locaties voor windenergie van de provincie niet ruimtelijk te willen reserveren in hun bestemmingsplannen. De gemeente Alblasserdam heeft tot nu toe verzuimd aan te geven of zij wil meewerken aan het bestemmen van windenergie,” aldus de provincie in een persbericht.

Afspraak Rijk
De provincie is met het Rijk overeengekomen dat in 2020 735,5 MW aan opgesteld vermogen windenergie in Zuid-Holland gerealiseerd zal zijn. Het leeuwendeel daarvan zullen het Rotterdamse havengebied (300 MW) en Goeree-Overflakkee (260 MW) voor hun rekening nemen. Het resterende gedeelte van de windenergieopgave zal gerealiseerd moeten worden in de overige gebieden van Zuid-Holland. Provinciale Staten hebben in de Provinciale Structuurvisie (PSV) aangegeven voor welke locaties en gebieden dat moet gebeuren. Op dit moment staat er in Zuid-Holland circa 270 MW opgesteld, goed voor de stroomvoorziening van zo’n 162.000 huishoudens.

“Vertraging geen optie”
In een brief heeft gedeputeerde Govert Veldhuijzen van Economie, Ruimte en Energie in april van dit jaar een aantal Zuid-Hollandse gemeenten verzocht de locaties ruimtelijk mogelijk te gaan maken. Nu enkele dat weigeren of verzuimen, rest de provincie niets anders dan het zelf te gaan doen, zegt Veldhuijzen. “We moeten in Zuid-Holland nog een forse inspanning leveren om de afspraken met het rijk te kunnen nakomen. Daarbij hebben we alle locaties nodig die nu zijn aangewezen. Ruimtelijke inpassing is tijdrovend en de tijd dringt. Vertraging is geen optie”.

Met een inpassingsplan reserveert de provincie ruimte om windturbines te kunnen plaatsen in een gemeente. De provincie realiseert de projecten niet zelf; ontwikkelaars kunnen zich bij de provincie melden en een vergunning aanvragen om turbines op te richten. Om de procedure vlot te kunnen starten hebben GS een “Koepelstartnotitie Inpassingsplannen locaties windenergie Zuid-Holland” opgesteld en die ter goedkeuring aan de Staten voorgelegd.

Overeenkomst
Van de gemeenten die in april werden verzocht om windenenergie in hun bestemminsplan op te nemen, hebben 5 aangegeven hieraan te willen meewerken. GS hebben deze gemeenten een brief gestuurd waarin zij de gemeenten bedanken voor de medewerking en aangeven op korte termijn afspraken te willen maken om de provinciale ruimtelijke bevoegdheid voor windenergie aan hen over te dragen.