windmolens-600x395ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam ziet af van het plan om windmolens in het dorp te plaatsen. “Vanuit veiligheids- en milieutechnische redenen en vanuit ruimtelijke perspectief is het niet wenselijk om de realisatie van windturbines op het grondgebied van Alblasserdam mogelijk te maken,” zo laat wethouder Sjoerd Veerman namens het college weten aan de gemeenteraad.

Discussie
Het college wil op 15 oktober een gesprek met de gemeenteraad over windenergie. Na de discussie met de raad zal de provincie een definitieve reactie van Alblasserdam ontvangen waarin het standpunt betreffende de realisatie van windturbines op grondgebied van Alblasserdam staat verwoord.

Niet wenselijk
Het college acht het niet alleen vanuit veiligheids- en milieutechnische  redenen (slag-, licht- en geluidshinder) maar zeker ook vanuit het ruimtelijke perspectief (Alblasserdam is een compact karakteristiek dorp) niet wenselijk om de realisatie van windturbines op het grondgebied van Alblasserdam mogelijk te maken.

Impact
Windturbines hebben een behoorlijke visuele en ruimtelijke impact. De visuele impact voor Alblasserdam ligt in de aantasting van het cultuurhistorische dorpsbeeld. Met name het feit dat het een dynamisch, bewegend object betreft maakt dat windturbines de aandacht trekken en opvallen. Een dergelijk ‘technisch’ en dynamisch object als een windturbine past vanuit het ruimtelijke oogpunt beter bij een technische omgeving van grootschalige infrastructuur, door bijvoorbeeld een lijnopstelling te realiseren langs de A15 of de Betuweroute. Naast visuele hinder kunnen windturbines ook voor slaghinder, lichthinder en geluidhinder zorgen,” zo is te lezen in de raadsinformatiebrief.

Afstand
De actiegroep ‘Tegenwind Alblasserdam’ betoogt dat windturbines nadelige gezondheidseffecten met zich mee brengen. Er is echter weinig wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp  uitgevoerd  om hierover een gefundeerde uitspraak te kunnen doen. Landen als Amerika, Denemarken en Duitsland hanteren wel echter een aanzienlijk grotere veiligheidsafstand dan Nederland (1500 meter versus 150 meter). Wanneer deze veiligheidsafstand toegepast zou worden in Alblasserdam blijkt geen ruimte te zijn voor de plaatsing van windturbines.

Weerstand
Ten slotte is vanuit de omringende gemeenten weerstand gebleken tegen plaatsing van windturbines op het grondgebied van Alblasserdam. Realisatie van windturbines in Alblasserdam zou kunnen leiden tot fricties op bestuurlijk niveau.

Voordelen windenergie
Windenergie levert een grote bijdrage in het behalen van de lokale- en regionale duurzaamheidsdoelstellingen, zoals vastgelegd in het duurzaamheidsactieplan van Alblasserdam en het regionale Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015. Het regionale Milieubeleidsplan stelt de ambitie om in 2020 twintig procent van het energieverbruik uit duurzame bronnen te betrekken. Voor 2015 ligt deze doelstelling op 3%. In het duurzaamheidactieplan zijn voor het thema energie met behulp van de Routekaart Drechtsteden van HVC derhalve de effecten van de  geformuleerde duurzame acties in beeld gebracht. Windenergie levert volgens de Routekaart een grote bijdrage in het behalen van de ambitie.

Alternatieven voor windenergie in Alblasserdam
Als alternatieven biedt Alblasserdam:

 • Voor de uitvoering van het regionale onderzoek zou ingezet kunnen worden op clustering van windmolens in het Drechtstedengebied die namens de regio een bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Vanwege het compacte dorp en het behoud van het cultuurhistorische dorpsbeeld van Alblasserdam bij voorkeur geen locatie in Alblasserdam. Als randvoorwaarde zou meegegeven kunnen worden dat de bewoners van Alblasserdam geen hinder ondervinden ten gevolge van deze locatie en het dorpsbeeld van Alblasserdam niet wordt aangetast;
 • Impuls geven aan een Drechtstedelijke samenwerking in het behalen van de regionale doelstelling in plaats van op lokaal niveau (per gemeente);
 • Inkopen van windenergie op locaties binnen de Drechtsteden, zijnde niet in Alblasserdam;
 • In plaats van windenergie te kijken naar de volgende maatregelen:
  –             Gebruik maken van water om energie op te wekken (bijvoorbeeld getijdenwerking);
  –             Gebruik maken van aardwarmte;
  –             Uitwisseling restwarmte bedrijven;
  –            Zonnepanelen op bijvoorbeeld daken van bedrijventerreinen en publieke gebouwen;
 • Nuancering en prioritering van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen door in te zetten op de luchtkwaliteitsproblematiek in Alblasserdam en CO2-reducerende maatregelen in plaats van windenergie op het grondgebied van Alblasserdam.

Financiële aspecten
Aan de uitvoering van het regionale onderzoek zijn kosten verbonden die passen onder het voorziene budget van het duurzaamheidsactieplan voor onderzoek op het gebied van windenergie kosten. De financiële bijdrage die Alblasserdam moet leveren aan het regionale  onderzoek bedraagt € 5.000,- excl. BTW.