Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam mag proeven doen met het omsmelten van licht asbesthoudend staalschroot. Op 12 oktober 2012 is door Nedstaal bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) de aanvraag ingediend voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor proeven met licht asbesthoudend staalschroot. De omgevingsdienst heeft als uitvoeringsorganisatie in opdracht van de provincie Zuid-Holland de aanvraag zorgvuldig getoetst en onder strikte voorwaarden wordt de vergunning verleend. De proeven moeten worden uitgevoerd binnen een periode van maximaal een jaar.

 

Zorgvuldigheid
In het proces van vergunningverlening rond de proefneming staat voor OZHZ de zorgvuldigheid voorop. Alle ingebrachte zienswijzen zijn nauwkeurig beoordeeld. Het besluit om de tijdelijke proef te vergunnen heeft OZHZ ook extern juridisch laten toetsen. Daarnaast is de toetsing van OZHZ op toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT) via een second opinion geverifieerd door de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Strikte voorwaarden
Aan de ter inzage gelegde ontwerpvergunning waren strikte voorwaarden gesteld voor een optimale bescherming van de omgeving. Op basis van de zienswijzen zijn deze voorwaarden nog verder aangescherpt. De hoeveelheid staalschroot en toegelaten asbestconcentratie per proef is teruggebracht, extra meet- en evaluatiemomenten zijn ingebouwd en er is voorgeschreven dat er geen emissie van asbest mag plaatsvinden.

Tijdens de proeven vindt uitgebreide monitoring en toezicht plaats door een geaccrediteerd onderzoeksbureau en door OZHZ. De omgevingsdienst neemt ook voor, tijdens en na de proeven monsters om vast te kunnen stellen dat er geen asbest vrijkomt. Indien er onverhoopt toch asbest vrij zou komen, wordt de proef direct stopgezet en wordt geen toestemming gegeven voor volgende proeven.

Procedure
Op 6 december 2012 is de ontwerpvergunning ter inzage gelegd. Tot en met 21 januari 2013 konden zienswijzen worden ingediend bij OZHZ. De omgevingsdienst heeft in deze periode 308 zienswijzen ontvangen. De beschikking en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf 19 september 2013 tot en met 31 oktober 2013 ter inzage in de gemeentehuizen van Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht en bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Tegen het genomen besluit kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank in Den Haag. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage ligt beroep instellen.

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland zijn het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en hebben OZHZ mandaat gegeven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Asbestcomité
Asbestcomité Asbest Nedstaal Nee laat bij monde van Willem Schulpen weten in actie te komen. “We gaan uiteraard beroep instellen bij de rechtbank. Dit gaat gewoon echt niet gebeuren. Nooit. Punt. We vinden het wel vervelend en irritant dat andere ‘officials’ kennelijk van te voren op de hoogte zijn gesteld en dat wij het zo (via Alblasserdamsnieuws.nl)  moeten vernemen. Dat is bestuurlijke arrogantie ten top.”

Gemeenten
De gemeente Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht hebben maandagmiddag laten weten ook in beroep te zullen gaan tegen het besluit van de Omgevingsdienst.

Nedstaal blij met besluit
De staalfabrikant laat weten blij te zijn met het genomen besluit. “We zijn blij dat er een positief oordeel uitgesproken is. Asbest is namelijk een maatschappelijk probleem, waar wij een duurzame oplossing voor hebben,” vertelt Jan-Henk Wijma, directeur van Nedstaal.

Hij vervolgt “Het is een oplossing die veilig is voor medewerkers en voor de omgeving. Maar we zijn niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt blij, maar ook vanuit macro-oogpunt. De staalindustrie is essentieel voor de maakindustrie, want staal is eeuwigdurend en honderd procent recyclebaar. Deze innovatie draagt ook bij aan de oplossing van problemen in de staalsector. Bovendien levert het werk en banen op. Direct en indirect zijn er bij ons 1500 mensen aan het werk. We zijn blij dat dit project door medestanders, maar zeker ook door tegenstanders nog beter is geworden.”

Wijma zegt de beroepen die onder meer ingesteld zijn door de omliggende gemeenten en het asbestcomité Asbest Nedstaal Nee rustig af te wachten. “Het duurt in ieder geval nog zes weken voor we überhaupt kunnen beginnen. De beroepen wachten we rustig af.

Nedstaal zal de lokale omgeving blijven betrekken bij haar plannen en omwonenden zoveel als mogelijk inlichten via ondermeer een bewonerskrant, het bewonerscomité (in oprichting) en bedrijfsbezoeken.