alblasserdamALBLASSERDAM – Na een intensief traject van onderzoek en betrekken van bewoners en eigenaren in samenwerking met de monumentencommissie, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een deel van Alblasserdam te willen aanwijzen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Binnen het gebied worden circa 330 panden aangewezen als beeldbepalend. Het beschermd dorpsgezicht is opgenomen in het collegeprogramma 2010-2014 om de karakteristieke identiteit van het dorp voor komende generaties te behouden.

Gebied
Op basis van onderzoek door expertisebureau BAAC en advies van de monumentencommissie is een te beschermen gebied voorgesteld met zeven waardevolle clusters. Het gebied omvat onder andere de dijken langs de Noord en de Alblas, de Kerkstraat, de Dam en de Oranjestraat. De identiteit van Alblasserdam wordt in sterke mate bepaald door de samenhang van bebouwing en het rivierenlandschap enerzijds en het scheepsbouwverleden anderzijds. Met de aanwijzing van het gebied als beschermd dorpsgezicht kunnen panden daarbinnen niet zonder advies van de monumentencommissie worden gesloopt.

Beeldbepalende panden
De bebouwing in Alblasserdam levert een belangrijke bijdrage aan de identiteit. Het college wil daarom circa 330 karakteristieke panden binnen het gebied beschermen tegen sloop en wijziging aan de buitenkant. Dit houdt in dat de monumentencommissie over de eventuele sloop of wijzigingen aan de buitenkant van deze panden adviseert voordat het college al dan niet instemt met de sloop of wijziging. Er blijft dus ruimte voor nieuwbouw en wijzigingen aan gebouwen; voorwaarde wordt echter dat dit past binnen het historisch gegroeide karakter. Wijzigingen aan de binnenkant van beeldbepalende panden worden niet beperkt.

Reacties
Het besluit van het college is een zogenaamd ontwerpbesluit. Dat betekent dat er mogelijkheid is voor reacties voordat het besluit definitief is. Het gebied is op 26 juni 2013 met toelichting gepubliceerd op de gemeentepagina in de Klaroen. Over de aanwijzing van beeldbepalende panden worden bewoners en eigenaren per brief geïnformeerd. Reacties kunnen gedurende vier weken worden ingediend bij de gemeente. Het college neemt vervolgens naar verwachting in het najaar een besluit waarbij de individuele belangen afgewogen worden tegen het algemeen belang. Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open.

Meer informatie over het project, de kaart van het gebied en de lijst met beeldbepalende panden zijn beschikbaar op www.alblasserdam.nl/dorpsgezicht.