Foto Nedstaal (Kopie)ALBLASSERDAM – De uitstoot van ondermeer stof, kwik en zink via de schoorsteen van Nedstaal in Alblasserdam is in 2012 fors afgenomen ten opzichte van 2011. Dat meldt de staalproducent woensdag 1 mei op basis van onlangs verschenen jaarcijfers. De gemeten emissiewaarden blijven ruim onder de norm, zoals die vastgelegd zijn in de milieuvergunning. “De belangrijkste reden voor de afname van de uit stoot is het verbeterde onderhoudsregime van het stoffilter. Daarnaast heeft een krimp van het productievolume met ongeveer tien procent een rol gespeeld. Maar de behaalde milieuwinst is groter dan tien procent,” concludeert Nedstaaldirecteur Jan Henk Wijma tevreden.

De afgelopen maanden was Nedstaal regelmatig in het nieuws. Onder meer omdat het bedrijf in de afgelopen jaren meer stoffen had uitgestoten dan vergund was. Verder heeft het bedrijf plannen om asbesthoudend schroot te gaan verwerken. In Alblasserdam en in de omgeving daarvan is felle kritiek op deze plannen. Ze zouden bij uitvoering te veel gevaar opleveren voor de omgeving.

77.243 kilo stof
Alle emissies die niet uit de schoorsteen komen, gelden als‘diffuse’ emissies. Deze emissies, bijvoorbeeld via de dakkappen,laten zich in de praktijk nauwelijks meten. Via een gedetailleerde massabalans is het toch mogelijk om met rekenmodellen schattingen te maken voor de diffuse (stof)emissies naar de lucht. Een nieuw rekenmodel hiervoor is vorige maand ter goedkeuring ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Op basis hiervan bedraagt de totale diffuse emissie van stof in het jaar 2012naar schatting 77.243 kg.

Nieuwe vergunning
Voor diffuse emissies zijn er geen grenswaarden gesteld in de huidige omgevingsvergunning. Wel is in de aanvraag voor de milieuvergunning in 2005 een indicatieve waarde genoemd van 22ton voor de diffuse stofemissies. In de aanvraag is enkel een indicatieve waarde genoemd, die als zodanig niet kan gelden als emissiegrenswaarde waaraan Nedstaal is gebonden. In de nieuwe omgevingsvergunning die Nedstaal zal aanvragen,zal de handhaafbare Europese norm worden gehanteerd.

98 procent ‘wegvangen’
Nedstaal is gestart met de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning die in lijn is met de Europese regels die voor 2016 geïmplementeerd moeten zijn. Wijma vertelt: “Het doel is te komen tot een eenduidige, goed handhaafbare vergunning gebaseerd op de best beschikbare technieken. Onderdeel van de nieuwe vergunning is de Europese eis dat het luchtzuiveringssysteem 98% van alle verontreinigingen in het electrostaalproces wegvangt. Het huidige luchtzuiveringssysteem, bestaande uit afzuiging en filter, voldoet reeds aan deze Europese norm voor 2016.”

Stankoverlast
Begin volgend jaar verwacht Nedstaal het ISO 14001-certificaat te ontvangen. Dit keurmerk garandeert dat het milieumanagementsysteem voldoet aan strenge internationale richtlijnen. Tevens is Nedstaal gestart met een onderzoek naar de samenstelling van de rookgassen wanneer er sprake is van geuroverlast.

Diffuse emissies
Jan Henk Wijma is blij dat de uitstootcijfers van 2012 lager zijn dan voorgaande jaren. “Na dit succes gaan we ons richten op het terugdringen van de diffuse emissies. Zo wordt op dit moment ondermeer gewerkt aan het verbeteren van de luchtstroming in de fabriek om dergelijke emissies naar de lucht verder in te perken.”