Pijlstoep-Alblasserdam [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De grond onder en rondom de oude wasserij aan de Pijlstoep in Alblasserdam is niet alleen ernstig vervuild met vluchtige organische chloorverbindingen (VOCI) en zware metalen, maar waarschijnlijk ook met asbest. Dat is te lezen in een memo van wethouder Sjoerd Veerman aan de gemeenteraad van Alblasserdam. Volgens de eigenaar van de wasserij is er echter niets aan de hand en gaat het om een strategisch tijdrekken van de gemeente Alblasserdam. “Er wordt erg interessant gedaan over vervuiling, maar uiteindelijk valt het allemaal erg mee. We zijn al jaren bezig met plannen om er woningen te bouwen, maar de gemeente weigert mee te werken,” vertelt David Kardol, directeur bij Vano Vastgoed uit Nunspeet.

Niet verkopen
In de memo van de wethouder is te lezen dat Vano de oude wasserij wil verkopen, maar daar is volgens directeur Kardol geen sprake van. “Die man die durft, door dit te schrijven. Ik heb die wethouder zelfs nog nooit gesproken. De afgelopen jaren zijn we op heel wat problemen bij de gemeente gestuit, maar we zijn zeker niet van plan om het pand te verkopen. Wel hopen we dat de gemeente nu eindelijk eens een actie houding aan gaat nemen.”

Visieloos gebeuren
Kardol denk dat er bewust zo lang over het dossier Pijlstoep wordt gedaan. “Die vervuiling is allemaal idiotigheid. De gemeente wil feitelijk eerst hun eigen grondposities verkopen. Ze zitten in deze tijden niet te wachten op initiatieven van projectontwikkelaars. Hierdoor wordt er van alles verzonnen om het project maar niet door te laten gaan. De gemeente stelt zich niet dienstbaar op en de voorstellen die wij doen, worden niet behandeld. Het is een compleet visieloos gebeuren geworden.”

Hoeder van volksgezondheid
Afgelopen week vroeg Marko Stout van de D66 opnieuw extra aandacht voor de vervuilde grond onder en rondom de oude wasserij. Hij riep het college van burgemeester en wethouders op om zich net als in het dossier ‘Nedstaal’ op te stellen als ‘hoeder van de volksgezondheid’. “Evenals in dat dossier nemen het college en de Omgevingsdienst een afwachtende houding aan om risico’s voor de volksgezondheid uit te sluiten, terwijl rapporten aantonen dat de met chloor vervuilde grond kunnen leiden tot gezondheidsrisico’s,” stelde Stout die het college opriep om meer regie te tonen in de aanpak van de problematiek. De eerste onderzoeksresultaten zijn al zestien jaar oud. Tijd voor actie, vindt D66.

Spijtig
De D66 maakt zich met name zorgen om de vermeende verspreiding van de vervuiling richting recreatiegebied het Lammetjeswiel.  In een rapport uit 2012 staat namelijk dat de verontreiniging van de VOCI (chloorverbindingen) zich uitbreidt naar de zuid-oostelijke kant. Volgens wethouder Veerman is dit echter verkeerd opgenomen in het rapport. “De door ATKB geconstateerde verspreiding in zuid-oostelijke richting (op basis van peilbuis ATKB-01) is naar de mening van de Omgevingsdienst geen daadwerkelijke verspreiding, maar een verbeterde weergave van de verontreinigingcontour ten opzichte van het onderzoek uit 2006. In het onderzoek uit 2006 was ter plaatse van de huidige peilbuis ATKB-01 namelijk geen peilbuis geplaatst. Hierdoor is de verontreinigingscontour te krap ingetekend. Het is spijtig dat de conclusie wel op deze manier in het rapport is verschenen, en niet in een eerder stadium door de Omgevingsdienst is opgemerkt. Ik zal dit punt opnemen met de Omgevingsdienst,” aldus de wethouder.

Antwoorden
De afgelopen weken is in opdracht van eigenaar Vano Vastgoed een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan worden deze week verwacht. Wethouder Veerman hoopt dat dit onderzoek antwoord zal geven op de nog openstaande vragen (omvang, verspreiding van de verontreiniging in Z-O richting, verspreiding naar het diepere grondwater, eventuele aanwezigheid van puur product).

Aanvullend onderzoek
Mocht blijken dat het bodemonderzoek onvoldoende in zicht geeft over verspreiding naar het Lammetjeswiel, dan zal de Omgevingsdienst op kosten van de provincie Zuid-Holland een beperkt aanvullend onderzoek uitvoeren om hierover definitief uitsluitsel te geven. Veerman: “Dit om elk risico voor de volksgezondheid uit te kunnen sluiten. Overigens blijft de Omgevingsdienst van mening dat de kans op gezondheidsrisico’s als gevolg van baden in het Lammetjeswiel op basis van de nu bekende feiten klein is.”

Asbest
Over de mogelijke asbest in de grond schrijft de wethouder: Tenslotte is in het onderzoek van ATKB gewag gemaakt van een mogelijke asbestverontreiniging in de ondergrond. Dit als gevolg van het aantreffen van puin in de ondergrond. Wetgeving vereist aanvullend onderzoek zodra deze laag bij toekomstig graafwerk vrij dreigt te komen liggen. Dergelijk onderzoek is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer van het graafwerk,en zal door de omgevingsdienst worden beoordeeld. Gezien het feit dat deze mogelijke verontreiniging zich in de ondergrond bevindt, is hier in de huidige situatie sowieso geen sprake van mogelijke directe gezondheidsrisico’s.”

In april zal het onderwerp verder besproken worden in de gemeenteraad.

Reactie wethouder
Dinsdag 29 januari reageerde wethouder Veerman, tijdens de raadsvergadering op de stellingen van de eigenaar van de wasserij. “In 2008 heb ik met deze meneer gesproken. Zijn idee was om acht huizen op het terrein te bouwen. We hebben toen gezegd dat we dit te veel vinden, omdat we de Groene Long graag groen houden. De meneer kan alsnog met een creatief plan komen, maar daarbij geldt wel hoe minder huizen hoe beter. Hoe het kan dat bij ons de indruk is ontstaan dat hij het pand wilde verkopen, is nog niet duidelijk.”