IMG_6987 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Het bureau Mobilisation (MOB) gaat in opdracht van de gemeente een tegenonderzoek doen naar de asbestplannen van Nedstaal in Alblasserdam. De opdracht van deze contra-expertise zal niet gericht zijn op de mogelijke slaagkans van de proef, maar expliciet op alle mogelijke risico’s die dit met zich mee kan brengen op het vlak van de volksgezondheid en de veiligheid. “Daarbij dient niet alleen gekeken te worden naar de risico’s van de verhittingsmethode zelf, maar ook naar de risico’s van transport, opslag en in geval van een calamiteit. Alle risico’s op het vlak van volksgezondheid en veiligheid worden zodoende bij het onderzoek betrokken,” vertelde burgemeester Bert Blase vrijdagmiddag 28 december tijdens een persbijeenkomst in het gemeentehuis.

Acties
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam heeft verschillende acties ondernomen om voor 21 januari 2013 met een goed onderbouwde zienswijze te komen over de vergunningaanvraag van staalbedrijf Nedstaal om een proef met asbestverwerking te kunnen doen. Het tegenonderzoek is daar een onderdeel van. Het onderzoek zal dienen als onderbouwing van de zienswijze die de gemeente Alblasserdam in gaat dienen.

Gepokt en gemazeld
Bureau MOB is volgens burgemeester Blase ‘gepokt en gemazeld’ als het gaat om vraagstukken van milieu, volksgezondheid en veiligheid. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren diverse gemeentes voorzien van advies. De gemeente Sliedrecht maakt bijvoorbeeld al geruime tijd gebruik van de diensten van MOB in het kader van Derde Merwedehaven. Met het Actiecomité ‘Asbest Nedstaal NEE’ is afgesproken dat hun inhoudelijke opmerkingen en vragen in het onderzoek worden ingebracht. De contra-expertise (het tegenonderzoek) zal tijdig afgerond zijn, om de gemeentelijke zienswijze daarop te kunnen baseren. Het college van B en W draagt ervoor zorg dat de zienswijze voor 21 januari 2013 bij de OZHZ is ingediend.

‘First things first’
Het eerste belang voor gemeente en bevolking is, om in de ontstane situatie te zorgen voor adequate informatievoorziening en zorg te dragen voor een goed onderbouwde zienswijze. Het belang van de volksgezondheid en veiligheid is daarmee het meest gebaat. Dit heeft de afgelopen dagen daarom de eerste prioriteit gekregen.

Informatievoorziening laat op gang
“Tegelijk horen wij in politiek en samenleving de vraag waarom de informatievoorziening zo laat op gang kwam en wat de rol van de gemeente is geweest in de afgelopen periode. Het college herkent het belang van deze vragen en heeft besloten een ‘feitenrelaas’ op te stellen, waaruit moet blijken hoe (en wanneer) de informatievoorziening over de vergunningsaanvraag en het plan daartoe is verlopen, inclusief de betrokkenheid daarbij van de gemeente,” aldus Blase. Dit feitenrelaas wordt openbaar aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist wanneer dit feitenrelaas wordt geagendeerd. Blase: “De verwachting is dat dit in de loop van januari zal plaatsvinden.”

Alles openbaar
Het college maakt de gemeentelijke acties in het proces rond de vergunningaanvraag om de zienswijze te realiseren openbaar voor alle inwoners, belanghebbenden en belangstellenden. Dit gebeurt door publicaties in de lokale media en in de eigen media, zoals de gemeentepagina en de website. Zodra de zienswijze van de gemeente gereed is, wordt deze openbaar gemaakt. De gemeente wijst erop dat een ieder die een zienswijze in wil dienen daarvoor terecht kan op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. “Alles wat we doen, zullen we openbaar maken,” stelde Blase vrijdag.

Procedure
De afgelopen weken is onrust ontstaan onder inwoners van Alblasserdam naar aanleiding van de vergunningaanvraag van Nedstaal. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft deze aanvraag in behandeling namens het bevoegd gezag, de Provincie Zuid-Holland. In de wettelijke procedure hebben betrokkenen de mogelijkheid om voor 21 januari 2013 een ‘zienswijze’ kenbaar te maken, die door het bevoegd gezag in de besluitvorming wordt betrokken.

Raadsinformatiebrief
In een vrijdag 28 december verschenen raadsinformatiebrief staan alle acties die het college inmiddels heeft ondernomen en nog gaat ondernemen in dit proces. Zo is burgemeester Blase in gesprek met de OZHZ, het actiecomité, de gemeenteraad, Nedstaal en de politie. Deze raadsinformatiebrief is HIER te DOWNLOADEN.

IMG_6987 [Desktop Resolutie]

IMG_6992 [Desktop Resolutie]