ALBLASSERDAM – Het college van B&W wil onder strikte voorwaarden een eenmalige bijdrage van € 25.000,- verstrekken aan voetbalvereniging Alblasserdam. De bijdrage is onderdeel van een totaalpakket aan toezeggingen om de schulden van VV Alblasserdam te saneren. De afgelopen weken hebben naast de gemeente ook de Belastingdienst, de GR Souburgh, de hoofdsponsoren en certificaathouders toegezegd een deel van hun vordering op VV Alblasserdam kwijt te schelden. De Rabobank sponsort de vereniging. De schuldenlast van de vereniging wordt hierdoor fors verlicht.

Het college wil VV Alblasserdam met de bijdrage steunen vanwege de sociale functie van breedtesport in het dorp. Ook heeft ze vertrouwen in het nieuwe bestuur van de vereniging dat begin 2012 voortvarend aan de slag is gegaan om schoon schip te maken door schulden te saneren, achterstallige betalingen te verrichten, een taakstellend budget te presenteren en door een verdere professionalisering van de organisatie van de vereniging.

Verantwoording
Dankzij de kwijtscheldingen en de eenmalige bijdrage is de vereniging in staat aan al haar achterstallige verplichtingen te voldoen en om te investeren in groot onderhoud van het clubgebouw. Dat betekent overigens niet dat de vereniging nu al als financieel gezond kan worden beschouwd: ook in de komende jaren zal het bestuur van de vereniging ieder kwartaal verantwoording afleggen over het financiële beleid.

Voorwaarden
Het college wil de eenmalige bijdrage onder voorwaarden verstrekken: er komt een nieuw recht van opstal op het verenigingsgebouw en de tribune, de opstallen dienen als onderpand voor de gemeentelijke garantstelling en de reële retributie wordt in rekening gebracht.

De gemeentelijke garantstelling blijft gehandhaafd. Daardoor is ook de bank bereid om te sponsoren en een nieuw krediet te verstrekken. De bijdrage zorgt er ook voor dat andere schuldeisers bereid zijn (een deel van) hun vorderingen kwijt te schelden.

Besluiten
Op 18 december 2012 neemt de raad een besluit over dit voorstel. Ook de Algemene Ledenvergadering van de vereniging moet nog instemmen met het totaalpakket aan maatregelen. Daartoe wordt op zo kort mogelijke termijn een Bijzondere Algemene Ledenvergadering uitgeschreven.