ALBLASSERDAM – De vervuiling bij de oude wasserij aan de Pijlstoep in Alblasserdam moet serieuzere aandacht krijgen. Dat vindt de D66 van Alblasserdam. Marko Stout (D66) vindt dat, ondanks dat de provincie verantwoordelijk is voor het ondernemen van actie, het college van burgemeester en wethouders zich meer betrokken en verantwoordelijk op moet stellen bij het probleem. Om meer duidelijkheid te scheppen zijn deze week vragen gesteld over de vervuiling. Daarbij wordt het rapport van Hofstede uit 2006 aangehaald waarin onder meer staat: “Op de locatie is volgens de criteria uit de Wet Bodembescherming zonder meer sprake van ernstige bodemverontreiniging. Voor het onderhavige geval zijn risico’s voor de volksgezondheid en/of verspreiding te verwachten.”

Verplaatsing
Om het college extra attent te maken op de vervuiling, vraagt Stout zich schriftelijk af of het college bekend is met het feit dat op slechts enkele meters afstand van de verontreiniging zich een openbare zwemgelegenheid bevindt, waar ’s zomers veel mensen komen. Verder wordt gevraagd of het college bekend is met de passage uit het rapport waarin staat dat gechloreerde oplosmiddelen zich makkelijk met het grondwater verplaatsen. Verder attendeert de D66’er er op dat op de vervuilde locatie kwelwater voor een extra horizontale verspreiding van grondwater zorgt.

Verantwoordelijkheid
Stout vindt dat het college alles in het werk moet stellen om mogelijke risico’s zo snel mogelijk in kaart te brengen en indien nodig gepaste actie te ondernemen. Het is volgens de D66 de verantwoordelijkheid van het college om recreanten veilig te kunnen laten zwemmen in het Lammetjeswiel. Zeker omdat in 2006 niet alle metingen verricht konden worden, die wel noodzakelijk geacht werden.

Saneren
Vorige week vroeg de D66 ook al aandacht voor de vervuiling. Wethouder Sjoerd Veerman vertelde toen dat er geen directe toezeggingen gedaan konden worden omdat het geen gemeentelijk, maar een provinciaal project is. Wel vertelde hij dat het de bedoeling van de provincie is om het gebied rond 2014/2015 te saneren.

Spoedlocatie
De wasserij aan de Pijlstoep is in 2011 op een regionale lijst met spoedlocaties geplaatst. Op de locatie heeft inmiddels vervolgonderzoek plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat er geen humaan risico is voor de mensen die er wonen. Ook zijn er geen verhoogde waarden gemeten in het ondiepe grondwater ter plaatse van de woningen aan de noordzijde.

Eigenaar aanschrijven
Het volgende traject is onderzoek doen naar het diepere grondwater om het verspreidingsrisico vast te stellen. Dit is voor de eigenaar en daarvoor zal hij aangeschreven worden door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Het volledige onderzoeksrapport Pijlstoep is hier te downloaden.

Het college zal binnenkort de vragen beantwoorden.