ALBLASSERDAM – Teunis Stoop,  regionaal portefeuillehouder Milieu verwacht dat de windmolens, ondanks protest van diverse Damdorpers, toch geplaatst worden. Dat stelde de Hendrik-Ido-Ambachter donderdag 15 november tijdens een duurzaamheidsbijeenkomst in Dordrecht. Samen met afgevaardigden uit de zes Drechtsteden en leden van de pers werd teruggeblikt op de duurzaamheid in de afgelopen twee jaar en werd er vooruitgeblikt naar de duurzaamheid in de toekomst.

Meters maken
“Ik weet dat de windmolens niet geheel onomstreden zijn, maar ze zijn wel nodig om echt meters te kunnen maken. Alle andere maatregelen vallen daarbij in het niet. In de Drechtsteden hebben we, net als het college van Alblasserdam dat heeft, de intentie de windmolens te plaatsen,”aldus Stoop.

Lokale dynamiek
Er moet volgens de Ambachtse wethouder een keuze gemaakt worden tussen wat visueel wenselijk is en  wat het uiteindelijk oplevert. Stoop: “Ik begreep dat het punt voor wat lokale dynamiek heeft gezorgd. Mijn verwachting is echter dat het windmolenproject in Alblasserdam gewoon doorgaat. De baten wegen mijns inziens zwaarder dan de bezwaren die er zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik die kritische geluiden niet serieus neem.”

Geld teruggeven in duurzame vorm
Ed Doorn, medewerker bij de gemeente Alblasserdam op de afdeling ‘buitenruimte’ verduidelijkte: “We gaan de komende tijd zeker nog in gesprek met de inwoners van Alblasserdam. Zelf had ik het idee om van de opbrengst van de windmolens duurzame investeringen te doen in het dorp. Het geld dat we verdienen, geven we met dat plan eigenlijk terug aan de inwoners. Maar goed, dat is nog maar een idee.”

Verzet
Een maand geleden stuitte het windmolenplan tijdens een gemeenteraadscommissievergadering in Alblasserdam op stevig verzet. Alblasserdammer André Ruikes voorspelde dat de plaatsing van de 150 meter hoge molens een ‘ramp’ wordt voor het dorp. “Het geluid van windmolens is zo doordringend, dat mensen er zelfs ziek van kunnen worden. Plaats die dingen op zee en niet in Alblasserdam,” stelde Ruikes.

Uitstel
Ook vanuit diverse politieke partijen werd kritisch gereageerd op de plannen. De VVD stelde, na de inbreng van de burgers, ondernemers en de eigen inbreng, voor om de discussie pas te voeren na de duurzaamheidsplanvaststelling. Het voorstel kreeg de steun van de meerderheid van de andere fracties. Het college kreeg daarbij op het hart gedrukt om vooral beter en sneller te communiceren met de burgers.

Restwarmte van Nedstaal gebruiken
Het plaatsen van windmolens is één van de acties uit het duurzaamheidsactieplan. De overige acties in het plan zullen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Zo is er vanuit de Drechtsteden de ambitie om gebruik te gaan maken van de warmte die Nedstaal produceert. “We zijn bezig met een businesscase en bekijken of het rendabel is om deze warmte in Alblasserdam te gaan gebruiken,” aldus Stoop.

Ambities
Verder worden de komende tijd in Alblasserdam oplaadpunten geplaatst voor elektrische auto’s en vindt in 2013 een huizenscan plaats. Daarbij zal gekeken worden naar hoe mensen hun huis en gedrag dusdanig kunnen aanpassen dat dit een besparing oplevert. Een offerte kost 25 euro en is vrijblijvend.

Klimaatakkoord
Met het klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 hebben de Drechtsteden zich verbonden aan het leveren van een bijdrage aan de landelijke klimaatdoelstellingen. In 2020 moet twintig procent van het energiegebruik zijn teruggedrongen en moet veertien procent van het energiegebruik op duurzame wijze worden geproduceerd. Tegelijkertijd moeten de getroffen maatregelen zorgen voor een CO2-reductie van dertig procent in dat jaar. Ook zijn er afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie.

Routekaart
In de Drechtsteden wordt intensief samengewerkt op het gebied van duurzaamheid. Die samenwerking beperkt zich niet tot overheden. Voor het bereiken van de energiedoelstellingen is ook samenwerking met en betrokkenheid van bedrijven, instellingen en inwoners nodig. De Routekaart Drechtsteden is een regionaal pakket van maatregelen om de gezamenlijke ambities te verwezenlijken. Voor iedere gemeente afzonderlijk is een uitwerking gemaakt van de Routekaart.

Lokaal/regionaal
Zeven wetouders in de regio hebben regionale projecten ‘geadopteerd’ om draagvlak en slagvaardigheid te vergroten.