ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam en Bouwmarkt Hornbach hebben besloten een eind te maken aan de juridische procedures waarin ze de afgelopen jaren verwikkeld waren. De gemeente en Hornbach sluiten alle dossiers en beginnen met een schone lei.  De Alblasserdamse bouwmarkt gaat nu langs de gebruikelijke weg de gewenste (bouw)plannen indienen. Het gaat om een wijziging van het gebruik van het omheinde buitenterrein, reclamevoorzieningen, het realiseren van een horecagelegenheid en een aanvraag voor de verkoop van vuurwerk.

Het college van B&W ziet deze plannen tegemoet en is bereid, als de plannen voldoen aan de vereiste wettelijke regels en procedures, deze plannen met een positief advies voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeente is in de afgelopen jaren handhavend opgetreden en heeft het bedrijf verschillende dwangsommen opgelegd. De afwikkeling van de dwangsommen is onderdeel van de afspraken, waarbij € 540.000,– bij de gemeente blijft.

De gemeente Alblasserdam is al jarenlang met Hornbach verwikkeld in zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke procedures. Hornbach heeft in het verleden via de illegale weg onder andere getracht 4000m2 extra verkoopoppervlak te realiseren. Hiertegen is door de gemeente handhavend opgetreden. Tegen deze handhavingbesluiten en de hiermee gepaarde geïnde dwangsommen van € 720.000 loopt nog een procedure. Daarnaast heeft Hornbach de gemeente aansprakelijk gesteld voor een bedrag van € 18 miljoen vanwege vertraging in de vergunningprocedure voor de bouw van de bouwmarkt zelf. Tevens heeft Hornbach een procedure gestart tegen de weigering van de 4000m2 extra verkoopoppervlakte. Van zowel de kant van Hornbach als van kant van het College is er de wens om alle dossiers te sluiten en met een schone lei te beginnen. De kosten voor de juridische bijstand in deze rechtszaken zijn inmiddels aan beiden kanten hoog opgelopen en blijven nog steeds oplopen. Hier is niemand mee gebaat.

Gesprekken
Om die reden is de gemeente Alblasserdam op 1 maart 2011 ambtelijk in onderhandeling getreden met Hornbach. Deze ambtelijke onderhandelingen hebben geresulteerd in een memo met een eerste voorzet voor een vaststellingsovereenkomst, waar het college in de vergadering van 15 maart 2011 mee heeft ingestemd. Hierna hebben de burgemeester en wethouder Veerman op bestuurlijk niveau meerdere malen verder gesproken met de directeuren van Hornbach. Het eindresultaat is een vaststellingsovereenkomst tussen het college en Hornbach.

Het college heeft in de vergadering van 25 oktober 2011 ingestemd met deze overeenkomst. Hierover is het Presidium op eerder moment geïnformeerd. De afgelopen maanden is benut voor afstemming met Hornbach over de uitwerking van de overeenkomst.

Inhoud vaststellingsovereenkomst
Voor het college is het doel van het sluiten van deze vaststellingsovereenkomst een einde maken aan alle lopende procedures, het verminderen van de daarmee gepaard gaande financiële risico’s en het normaliseren van de sterk gejuridificeerde verhouding.

Schone lei
Doordat Hornbach deze procedures is gestart, ligt het in de handen van Hornbach om deze procedures te kunnen beëindigen. Tijdens de gesprekken is gebleken dat Hornbach ook graag met een schone lei begint en daarom bereid is alle lopende procedures in te trekken. Hierbij is het (gedeelde) uitgangspunt, dat zij de kans krijgen op een nieuwe start. Dat wil zeggen dat zij langs de ordentelijke weg hun gewenste (bouw)plannen indienen en dat deze plannen door de gemeente worden beoordeeld zoals elk ander plan ook wordt beoordeeld in het licht van de huidige wet- en regelgeving.

In de vaststellingsovereenkomst is hierover opgenomen dat het college de aanvragen tegemoet ziet en bereid is deze plannen, voor zover de procedure dit vereist, met positief advies, als deze past binnen de actuele wet- en regelgeving, aan de Raad.

Het gaat hierbij om vijf plannen, te weten:

  1. Vergroten van het verkoopoppervlak met 4000 m2 waarbij Hornbach binnen het bestaande omheinde buitenterrein een drive-in / afhaalcentrum kan realiseren.
  2. Het legaliseren van reeds aangebrachte reclame uitingen (waaronder vlaggenmasten) en bewegwijzering.
  3. Het realiseren van een horecagelegenheid op de parkeerplaats.
  4. Het realiseren van een reclamezuil met een maximumhoogte van maximaal 31 meter op het parkeerterrein.
  5. Het bouwen van een vuurwerkopslagplaats in de bestaande bebouwing op het Hornbachterrein aan de Kelvinring en het verkopen en opslaan van maximaal 10.000 kg vuurwerk vanuit de Hornbach vestiging binnen de daarvoor in de toepasselijke wet- en regelgeving aangewezen periodes.

Vervolgproces
Het is aan Hornbach om over te gaan tot het indienen van bovengenoemde omgevingsaanvragen. Deze zullen op de gebruikelijke wijze beoordeeld worden, waarbij de vereiste wettelijke procedure wordt vastgesteld. In veel gevallen zal het gaan om een ‘kleine’ ontheffing van het bestemmingsplan, waarvoor de bevoegdheid ligt bij het college.

Financiële aspecten
Als gevolg van de overeenkomst wordt de juridische procedure rondom de opgelegde dwangsommen stopgezet en valt € 540.000 vrij voor de gemeente Alblasserdam.

Juridische aspecten
De advocaten die de lopende rechtszaken begeleiden, de heer Breeman van Loyens & Loeff en de heer Boesveld werkzaam namens de verzekeraar (OVO) staan positief tegenover het resultaat van de onderhandelingen. De reden hiervoor is dat de procedures worden ingetrokken. Volgens hen is het met name bij de procedure waar het gaat om € 18 miljoen beter om te  voorkomen dan om de procedure te doorlopen. Via de risicoparagraaf (jaarrekening 2010) hebben wij melding gemaakt van dit risico.

Bezwaar
Hornbach krijgt van de gemeente Alblasserdam de mogelijkheid van een nieuwe start en zal op ordentelijke wijze de vergunningaanvragen doen. Deze worden afgehandeld met toepassing van alle relevante wet- en regelgeving. Recent is een eerste deel van een aanvraag ontvangen. Bij verlening zal deze worden betrokken bij het aankomend bestemmingsplan. Voor belanghebbenden bestaat te allen tijde de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken.