ALBLASSERDAM – De gemeente gaat het verkeers –en vervoersplan ‘Een duurzaam Veilig Wegbeheerder’ uit 2004 actualiseren. Het plan is verouderd en biedt onvoldoende mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. De wegcategorisering in het plan moet aangepast worden aan de wet- regelgeving van deze tijd. Aanleiding voor de aanpassing van het verkeersplan is de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Mercon Kloos van eind vorig jaar.

De Raad oordeelde dat de verkeerskundige onderbouwing, gebaseerd op het verkeers- en vervoersplan uit 2004, onvoldoende was. Actuele ontwikkelingen, zoals de aanleg van een vrijliggend fietspad en het transferium Haven Zuid werden door de Raad buiten beschouwing gelaten. Ook kon de opgenomen limiet van 12.500 motorvoertuigen per etmaal op het dijklint niet hard gemaakt worden.

De komende maanden zal de gemeente de wegen in de gemeente daarom opnieuw bekijken en op basis van tellingen een nieuwe wegcategorisering aanbrengen. Deze wegcategorisering vindt plaats op basis van de meest actuele informatie en sluit aan op  het landelijk beleid ‘Duurzaam Veilig’. Het dijklint zal hierbij de nodige aandacht krijgen. Na besluitvorming over het verkeers -en vervoersplan wordt een nieuw bestemmingsplan voor Mercon Kloos ingediend. Dit bestemmingsplan zal in nauw overleg met belanghebbenden worden opgesteld.