ALBLASSERDAM – Op 12 april 2011 bespreekt de gemeenteraad in een Bijeenkomst voor Informatie en Opinie (BIO) de scenario’s over de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam. Het gaat om de volgende scenario’s: ‘Alblasserdam blijft zoals het is’, ‘Alblasserdam: bestuurlijk zelfstandig met ambtelijke regie’, ‘Alblasserdam in de Alblasserwaard’, ‘Drechtsteden-Noord’ en ‘Alblasserdam als onderdeel van Drechtstad’. De raad maakt op 12 april geen keuze; ze beoordeelt of dit de scenario’s zijn waarmee de raad rond de zomer in gesprek kan gaan met de inwoners en ondernemers van Alblasserdam.

Op 22 februari 2011 heeft de gemeenteraad de startnotitie bestuurlijke toekomst Alblasserdam vastgesteld. Hierin staat beschreven wat de raad en het college gaan doen om de gewenste bestuurlijke toekomst voor Alblasserdam in beeld te krijgen. Het traject moet antwoord geven op de vraag hoe de positie van Alblasserdam versterkt kan worden om de belangen van de inwoners, bedrijven en het maatschappelijk veld zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Allerlei ontwikkelingen
De raad vindt het belangrijk om dat nu te doen omdat Alblasserdam te maken heeft met een kwetsbare ambtelijke organisatie, beperkte financiële middelen, inhoudelijke vraagstukken die over de gemeentegrenzen heen gaan en snelle ontwikkelingen rondom dienstverlening. Daarnaast loopt in de regio Drechtsteden een discussie gericht op de verkenning van mogelijkheden tot intensievere samenwerking: Toekomstperspectief Drechtsteden.

De vijf scenario’s in het kort:
1. Alblasserdam blijft Alblasserdam zoals het is
Alblasserdam blijft in de toekomst een kleine, zelfstandige gemeente met een eigen bestuur en een eigen ambtelijk apparaat. Op lokale schaal worden projecten uitgevoerd die zichtbaar en tastbaar zijn voor de inwoners en ondernemers in de gemeente. Alblasserdam is deelnemer in de Drechtsteden om de uitvoering van gemeentegrensoverschrijdende prioriteiten waar te maken.

2. Alblasserdam: bestuurlijk zelfstandig met ambtelijke regie
Zes zelfstandige gemeenten zijn verenigd in de netwerkstad Drechtsteden. Iedere gemeente heeft een eigen college en gemeenteraad en heeft een aantal coördinerend ambtenaren in dienst. Eén ambtelijke organisatie ondersteunt zes zelfstandige besturen. De huidige samenwerking zoals we die nu kennen in de Drechtsteden is verder ontwikkeld.

3. Alblasserdam in de Alblasserwaard
De Alblasserwaard/Vijfheerenlanden bestaat uit één gemeente, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De nieuwe gemeente is een mix van agrarisch en meer verstedelijkt gebied waarbij in oppervlakte het agrarisch gebied verreweg de grootste is.

4. Drechtsteden-Noord
De gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht (en mogelijk Hardinxveld-Giessendam) fuseren tot één gemeente met één bestuur. De nieuwe gemeente kan binnen de Drechtsteden blijven samenwerken. Hierbinnen zijn meerdere varianten denkbaar.

 5. Alblasserdam als onderdeel van Drechtstad
De gemeenten groeien, al dan niet stapsgewijs, toe naar een fusie tot een stad. De zelfstandige gemeente Alblasserdam houdt op te bestaan. In Drechtstad blijft de eigen identiteit en cultuur van iedere ‘kern’ behouden en wordt tegelijkertijd efficiënt samengewerkt op allerlei denkbare terreinen. Er is een ambtelijke organisatie en een bestuur.

Werkgroep
De scenario’s zijn opgesteld door een werkgroep uit de raad, waarin vertegenwoordigers uit alle fracties, de burgemeester, een wethouder, de gemeentesecretaris en de raadsgriffier zitting hebben. Gemeenteraad en college van B&W trekken in dit traject samen op.