ALBLASSERDAM – Het Ontwerp Bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage over het Containertransferium Nieuwland in Alblasserdam zijn vrijgegeven voor inspraak. Dat heeft het college van B&W besloten nadat de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) akkoord is gegaan met de voorwaarden die Alblasserdam heeft gesteld aan de komst van een Containertransferium op bedrijventerrein Nieuwland. De Alblasserdamse gemeenteraad heeft al op 14 oktober 2010 ingestemd met beide stukken. Wel heeft de raad toen besloten dat de stukken pas ter inzage gelegd worden als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dat is inmiddels gebeurd. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Voorwaarden
De eerste voorwaarde was dat het Havenbedrijf Rotterdam de grond moest hebben aangekocht. Op 1 november 2010 heeft het Havenbedrijf een overeenkomst gesloten met Holcim BV over de aankoop van de grond. De tweede voorwaarde betrof een besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu (Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus) over de uitvoering van al eerder toegezegde aanpassingen van de infrastructuur (waaronder knooppunt A15/N3, 2 lokale kruispunten en een veilige oversteek voor fietsers op de kruising Van Wenaeweg/Hoogendijk) en het uitvoeren van een studie naar de verkeersdoorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.

Bestuurlijk overleg
De minister heeft tijdens een bestuurlijk overleg op 10 november 2010 haar akkoord gegeven aan deze toezeggingen. Zodra de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vast gesteld (voor 1 mei 2011), worden deze toezeggingen uitgevoerd. Ook heeft de minister besloten dat de uitkomsten van de doorstromingsstudie in het najaar van 2011 worden besproken. Als uit deze studie blijkt dat er ook na aanpassing van de knooppunten A15/N3 bij Papendrecht en A15/A27 bij Gorinchem nog steeds ‘significante’  problemen te verwachten zijn, dan zal de minister daarover nadere besluiten nemen.  

Ter inzage
De stukken liggen ter inzage van 25 november 2010 tot 5 januari 2011. In deze periode heeft iedereen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De ingekomen reacties worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan. De rapporten zijn in te zien op website van de gemeente.