ALBLASSERDAM – Het Alblasserdamse college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de komst van een containertransferium voor de binnenvaart op bedrijventerrein Nieuwland onder voorwaarden van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Het college stelt dat dan op redelijke wijze aan de motie van de gemeenteraad van 25 maart 2009 is voldaan. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Dit staat in het raadsvoorstel besluitvorming Containertransferium Alblasserdam. Ook stelt het college voor de Milieueffectrapportage (MER) vrij te geven voor inspraak. Het voorstel staat op de agenda van de commissie Grondgebied van 6 oktober 2010. De gemeenteraad besluit op 14 oktober 2010 of de ontwikkeling van een containertransferium in Alblasserdam doorgaat.

De strekking van de motie van 25 maart 2009 is dat de vestiging van een containertransferium op Nieuwland niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid in Alblasserdam, de verkeersveiligheid op en rond polder Nieuwland en de bereikbaarheid van de A15.

 Voorwaarden

Het college heeft toezeggingen van het Rijk en de Provincie over de volgende drie zaken:

–      een uitgebreid maatregelenpakket voor de lokale verkeerssituatie, zoals de aanpassing van 2 kruispunten, een veilige oversteek voor fietsers op de kruising Van Wenaeweg/Hoogendijk en een rechtsafverbod voor vrachtwagens op de kruising Van Wenaeweg/Edisonweg.

–      de noodzakelijke aanpassingen aan het knooppunt A15/N3 bij Papendrecht

–      erkenning van de resterende knelpunten en bijbehorende oplossingen op de A15 om de doorstroming te bevorderen.

Pas als de minister van Verkeer en Waterstaat zijn akkoord geeft aan deze toezeggingen, stemt het college in met de komst van het containertransferium. Dat gebeurt waarschijnlijk op 10 november 2010. Tot die tijd wordt de ter visielegging van de MER en het voorontwerpbestemmingsplan opgeschort.

Het college en de initiatiefnemers hebben al een akkoord over de volgende voorwaarden:

–      de inrichting van de terminal wordt zeer milieuvriendelijk en gaat een stuk verder dan wettelijk vereist; dit betekent o.a. elektrische kranen, schonere brandstof, walstroomvoorziening voor de binnenvaart en extra maatregelen voor de afscherming van geluid en licht.

–      de terminal is op zondag aan de landzijde gesloten voor vrachtwagens.

–      het aantal vrachtwagens van en naar het containertransferium is aan een maximum verbonden.

Randstad Urgent project

Het initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam om een containertransferium te vestigen op Nieuwland dateert van 2007. Dit ‘Randstad Urgent project’ is meerdere keren aan de orde geweest in de gemeenteraad. De raad heeft in een vroeg stadium haar zorgen over de mogelijk nadelige effecten (verkeer, milieu) van de komst van een containertransferium kenbaar gemaakt.

College en gemeenteraad hebben toen met elkaar afgesproken intensief met elkaar op te trekken bij de verschillende vervolgstappen. Dit dossier heeft de afgelopen jaren daarom vele malen op de agenda van de raad en de commissie Grondgebied gestaan.