ALBLASSERDAM – De leerlingen op de basisscholen in Alblasserdam presteren goed bij de Cito-toets: vergeleken met landelijke gegevens scoort vijftig procent rond het landelijk gemiddelde en 33 procent boven het landelijk gemiddelde. De taalscore is ook goed: 67% scoort rond het landelijke gemiddelde en 33% komt boven het landelijk gemiddelde uit. Op zes van de zeven basisscholen wordt eind groep 8 de Cito-toets afgenomen. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Dit blijkt uit de eerste Onderwijsmonitor Alblasserdam 2009, die in opdracht van de Drechtsteden is opgesteld door het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Deze monitor geeft inzicht in de staat van alle vormen van onderwijs in Alblasserdam en in de regio. Het OCD heeft ook onderzoek gedaan in de andere Drechtstedengemeenten. De monitor laat onder andere zien dat in 2009 2.100 leerlingen een Alblasserdamse basisschool bezochten, verdeeld over protestants-christelijk onderwijs (1.000 leerlingen), openbaar onderwijs (600 leerlingen) en reformatorisch onderwijs (500 leerlingen).

Voor het overige onderwijs is Alblasserdam aangewezen op de regio, waardoor in de monitor ook veel regionale gegevens staan. Zo zijn het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs regionale onderwijsvoorzieningen. Het terugdringen van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten staan in de regio hoog op de agenda.