ALBLASSERDAM – Het aanvragen van aangepast leerlingenvervoer wordt in Alblasserdam vanaf het komende jaar niet altijd meer gehonoreerd. Openbaar vervoer moet een belangrijk alternatief worden in het vervoer van de scholieren. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe verordening leerlingenvervoer, die onlangs werd vastgesteld. De gemeente hoopt door de maatregelen 30.000 euro te kunnen besparen. Aangepast vervoer is er ondermeer voor gehandicapten  en voor mensen met een levensovertuiging die niet tot uiting komt op één van de basisscholen in Alblasserdam. Hierbij valt te denken aan het islamitisch onderwijs dat wordt gegeven op een school in Dordrecht en onderwijs voor kinderen uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt dat wordt gegeven op de Wegwijzer in Zwijndrecht. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Vroeger…
De afgelopen jaren werden aanvragen voor speciaal taxi- of busvervoer (aangepast vervoer) vrijwel altijd toegekend aan de ouders. Volgens de gemeente is dit in een aantal gevallen echter niet nodig, omdat kinderen vaak zelf met het openbaar vervoer kunnen reizen. “Als een kind niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, dan kunnen ouders (of kennis, buurvrouw, e.d.) het kind begeleiden in het openbaar vervoer. Als echter uit de zorgvraag/indicatie blijkt dat een leerling aangepast vervoer nodig heeft, dan zal dit worden toegekend,” staat te lezen in een persbericht van de gemeente.

Overgangsjaar
Komend schooljaar wordt een overgangsjaar waarbij de gemeente beoordeelt of aangepast vervoer nodig is of dat openbaar vervoer kan volstaan. Dit gaat bijvoorbeeld al gelden voor ouders die een school buiten Alblasserdam kiezen op basis van levensovertuiging, zoals De Wegwijzer in Zwijndrecht en IKRA in Dordrecht. Deze ouders krijgen voor schooljaar 2010-2011 een beschikking voor openbaar vervoer. Ook voor het reguliere voortgezet onderwijs wordt in een aantal gevallen openbaar vervoer toegekend, of wordt de aanvraag afgewezen omdat er geen recht op leerlingenvervoer bestaat. “Als ouders bijvoorbeeld ruzie hebben met de schoolleiding, wordt een aanvraag niet toegekend,” licht Peter Verheij, portefeuillehouder van het leerlingenvervoer toe.  

Niet blij
Peter Buurman, vertegenwoordiger van de ouders die hun kinderen op de Wegwijzer in Zwijndrecht naar school laten gaan, is niet blij met het besluit van de gemeente. In de afgelopen vergadering van de gemeente sprak hij daarom in. De breekpunten bij hem zitten met name bij de route die de kinderen moeten afleggen en de daarmee samenhangende reistijden. “Het duurt op de terugweg maar liefst langer dan 1,5 uur om met het openvaar vervoer van Zwijndrecht in Alblasserdam komen. Als er sprake is van zo’n lange reistijd, is de gemeente verplicht om vervangend vervoer te regelen. Daar komt bij de op de route naar school onveilige situaties kunnen ontstaan zoals bij de Laan van Walburg in Zwijndrecht en het Centraal Station in Dordrecht,” aldus Buurman.

Wachttijd en reistijd
Wethouder Verheij kan zich maar moeilijk voorstellen dat het zo lang zou duren. “De routeplanner voor het openbaar vervoer geeft toch echt een stuk korter aan. Ik ben daarom benieuwd naar uw schema waaruit zou blijken dat dit langer duurt. Bovendien hoeft u niet perse met het openbaar vervoer. U mag ook met eigen vervoer, maar de vergoeding die u hiervoor krijgt is op basis van het OV. En tot slot is het zo dat er een wezenlijk verschil zit tussen reistijd en wachttijd. De tijd dat er gewacht moet worden op een overstap, geldt niet als reistijd,” aldus de wethouder.

Geen 30.000 extra
Tot slot heeft Buurman het vermoeden dat er gerekend is op een twee zone abonnement. “Dat zou te weinig zijn, want de kinderen moeten met een omweg reizen. Er gaat geen bus direct naar Zwijndrecht. Ook met de waterbus is de reistijd lang. Ik vermoed daarom dat de besparing van 30.000 euro met geen mogelijkheid gehaald kan worden. De gemeente heeft mijns inziens zich nog niet goed in het onderwerp verdiept.”

Wethouder Verheij en woordvoerder Buurman gaan binnenkort in gesprek om er achter te komen waar de knelpunten zitten en wat de oplossingen kunnen zijn. Gedacht wordt aan een bus die de 38 ‘Wegwijskinderen’ ophaalt op één centraal punt om hen vervolgens binnen ongeveer een kwartier in Zwijndrecht af te zetten.

Gesprek
Voor de overige aanvragers blijft de situatie het komend schooljaar nog hetzelfde. Vanaf het schooljaar 2011-2012 is de zorgvraag het uitgangspunt van de beoordeling van de aanvragen voor toekenning van een vergoeding voor leerlingenvervoer. Wethouder Verheij gaat hierover in het nieuwe schooljaar met de betreffende ouders in gesprek.

Update: Raadslid Herman Verweij heeft het VVD-standpunt als volgt verwoord.:

“In 2006 heeft de VVD met een motie aangedrongen op een aanscherping van de verordening leerlingenvervoer.  Het is goed om te constateren dat met voorliggende verordening de destijds gevraagde aanscherping  er nu lijkt te liggen. Zeker ook omdat de verordening leerlingenvervoer in essentie een open eind regeling is. Daarom is het met name de voorliggende financieel zware periode belangrijk om het leerlingenvervoer betaalbaar te houden. In het bijzonder voor die leerlingen die er door een geestelijke of lichamelijke beperking op zijn aangewezen. Voor hen is een betaalbaar en kwalitatief leerlingenvervoer immers van essentieel belang.

Voor ouders die er om geloofsredenen voor kiezen om hun kinderen in een andere plaats dan ons dorp naar school te laten gaan resteert in de nieuwe verordening een vergoeding op basis van openbaar vervoer. Met betrekking tot deze ov-vergoeding  is het goed om vast te stellen dat het dus om een vergoeding op basis van openbaar vervoer gaat en niet om een voorgeschreven verplichting om van het openbaar vervoer gebruik te maken. Het is aan de ouders om hierin, net als zij vrij waren in hun schoolkeuze, ook  zelf te kiezen voor de wijze waarop hun kinderen naar school gaan.

De VVD respecteert de keuzes van deze ouders maar is in principe van mening dat de financiële consequenties van dergelijke keuzes niet door anderen gedragen zouden moeten worden. Met de OV-vergoeding wordt invulling gegeven aan het wettelijke minimum en dat volstaat wat ons betreft.

De VVD is blij met de wetenschap dat deze verordening de goedkeuring van de WMO -adviesraad kan wegdragen en kan zich vinden in voorliggende verordening .”

Zo staat te lezen op de website van de Alblasserdamse VVD.