ALBLASSERDAM – Hier volgen de bekendmakingen van de gemeente Alblasserdam: Aanvragen om bouwvergunning. Op onderstaande data zijn de volgende aanvragen om lichte bouwvergunning ontvangen:

-4 februari 2010: Ruigenhil 8 (2010-017): het plaatsen van 2 dakkapellen, een tuinmuur en een overkapping.

– 8 februari 2010: W.B. van der Veldenstraat 14 (2010-023): het bouwen van een aanbouw.

10 februari 2010: Randweg 89 (2010-020): het plaatsen van een berging. En Randweg 91 (2010-021): het plaatsen van een berging

Op onderstaande datum is de volgende aanvraag om reguliere bouwvergunning ontvangen:

8 februari 2010: Kelvinring 60 (2010-022): het plaatsen van een frituur/patatkraam

Bovenstaande aanvragen liggen niet ter inzage en er kan in dit stadium geen bezwaar ingediend worden.

Op onderstaande datum zijn de volgende sloopvergunningen verzonden:

11 februari 2010: S 2010-016: het slopen van de luifel bij Makado winkelcentrum, zijde Nedersassen te Alblasserdam

S 2010-019: het verwijderen van asbest stroken op het perceel Wilgenplein 101-108 te Alblasserdam

Als u bezwaar heeft tegen bovengenoemde Besluiten, dan is het mogelijk om o.g.v. de Awb een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van b & w in te dienen binnen 6 weken na verzenddatum van boven genoemde besluiten. Volledigheidshalve wordt gewezen op de mogelijkheid van art. 8:81 Awb. Ingevolge deze bepaling kan indien bezwaar is gemaakt, bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de President van de rechtbank te Dordrecht (Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht). Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afd. Publiekszaken, tel. 6921272/388.