ALBLASSERDAM – Kort voor vergadering van de gemeenteraad van 27 januari kwam een brief binnen van bezorgde dijkbewoners. In die brief stellen de bewoners van Oost-Kinderdijk 48-66 dat bij verkoop van de grond achter hun woning aan het Hoogheemraadschap een verbod is bedongen om daar een openbaar wandel-, fiets- of rijwielpad aan te leggen. De gemeenteraad besloot juist woensdag tot aanleg en stelde een krediet van ruim € 2 miljoen ter beschikking.

De SGP wil van het College weten of dit verbod inderdaad nog steeds geldig is en als dat het geval is waarom dit niet eerder aan het licht is gekomen. De SGP wil ook weten of er (bij nader onderzoek) nog meer hindernissen te verwachten zijn. Verder wil de SGP-fractie weten wat de gevolgen voor de het totale plan zijn en of de verkregen subsidie van de provincie Zuid-Holland in gevaar komt.

Raadslid Eric Boersma: “Het is merkwaardig dat deze afspraak bij het haalbaarheidsonderzoek niet naar boven is gekomen. Daar is €80.000 voor uitgegeven, dus mag je verwachten dat er serieus naar is gekeken. Ook ligt het voor de hand dat dit uit overleg met direct betrokkenen zou zijn gekomen. Dat overleg is er kennelijk nog niet geweest”. Half februari staat een inspraakavond gepland over het plan voor een vrijliggend fietspad op de Dijk.

De SGP is overigens groot voorstander van het vrijliggend fietspad. Zij heeft ‘een veilige dijk’ als speerpunt benoemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook noemt de SGP in haar verkiezingsprogramma als speerpunt het directer betrekken van inwoners bij de planvorming en betere communicatie. De SGP vat dit onder de noemer ‘betrokken bestuur’.